Šilutės valdžia nebenori rūpintis daugiabučių kiemų tvarkymu

2019-02-07, Sergėjus GVILDYS

Priėmusi „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisykles“, Šilutės valdžia nusikratė rūpesčio dėl daugiabučių kiemų tvarkymo ir užkrovė juos gyventojams, nors pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, tai yra savarankiškoji savivaldybės funkcija.

Nebereikia rūpintis kiemais

Radijo laidoje „Jūs paskambinote į LRT radiją“ š. m. sausio 12 d. nuskambėjo šilutiškės klausytojos klausimas: „Ar teisėtai elgiasi Šilutės rajono savivaldybė padalinusi prie daugiabučių namų plotus ir reikalaudama nupjauti prie namo žalius plotus ir tvarkyti teritoriją“. Skaitytojams priminsime, kad jau dveji metai, kaip šilutiškiai gyvena pagal naujas patvirtintas „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisykles“, kuriomis daugiabučių namų butų savininkai įpareigoti tvarkyti jiems priskirtas teritorijas.

Radijo laidoje išgirdome dvi nuomones. Anot Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjo Remigijaus Rimkaus šis sprendimas nėra apskųstas ir pagal jį dirbama. „Jeigu sprendimas būtų neteisėtas, jį galima skųsti ir tegul sprendžia teismas“, – sako R. Rimkus. Jo nuomone, daugiabučių namų gyventojai turi tvarkytis patys, kaip ir individualių namų gyventojai, kurie turi savo sklypą, pjauna žolę ir sodina gėles. Daugiabutis namas taip pat stovi ant kažkokios tai žemės. Ji taip pat turi būti tvarkoma ir, žinoma, reikia apsišluoti, nusipjauti žolę. „Šiuo metu 2-3 bendrijos teritoriją tvarko pačios, o kiti daugiabučiai namai tvarkosi per samdomą įmonę, kur moka nuo 6 ik 8 centų už kvadratinį metrą nuo būsto ploto. Yra žymiai pagerėjusi tvarka, nebereikia rūpintis kiemais ir problemų nebekyla“, – teigė valdininkas.

Priverčiama žmones mokėti dar kartą

Tačiau Lietuvos būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis laikosi kitokios nuomonės. Pasak jo, visą tvarką dėl teritorijų priežiūros aplink namus nustato ne kažkieno tai nuomonė, o teisės aktai. „Pagrindinis dokumentas, kuris reguliuoja visą civilinę veiklą yra Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas“, – sakė Lietuvos radijui J. Antanaitis. Jo teigimu, savivaldybės darbuotojas pasakydamas, kodėl privataus namo gyventojas turi tvarkytis, o daugiabučio namo gyventojas nesitvarko, jau ir atsakė į šį klausimą savo pasisakyme. Ogi todėl, kad privačių namų teritorijos yra privačios, o daugiabučių namų ne, ir daugiabučių namų bendrijos neturi privačios žemės, nes visa žemė yra valstybinė. Miesto teritorijoje ši žemė pasitikėjimo tvarka yra valdoma valstybės. Ir kiemų teritorijos, ir miesto gatvės, ir šaligatviai yra tvarkomi iš valstybės biudžeto lėšų, kurias apmokėjo gyventojai per mokesčius. „Priverčiama žmones mokėti dar kartą, tačiau to daryti neturi teisės nei savivaldybė ir niekas kitas, – teigė Lietuvos būsto rūmų prezidentas. – Nei name, kur yra bendrija, nei kur jos nėra, butų savininkai neprivalo mokėti papildomai už aplink namus tvarkomą teritoriją, nei ją tvarkyti patys, nes tai yra ne jų turtas.“

Šilutiškiai susirūpinę teisėtumu

Po šios laidos sulaukėme šilutiškių reakcijos. Ne vienas miestietis, užsukęs į redakciją, teiravosi, ar tai yra teisėta tvarka, kad daugiabučių namų gyventojai verčiami tvarkyti teritorijas arba mokėti už jų tvarkymą. Iš tiesų, palyginimas daugiabučio namo būsto savininkų su privačių namų savininkais yra švelniai tariant ne visiškai korektiškas. Bet šio argumento pagrindu, kaip suprantame Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjo pasisakymą, atsirado būtinumas įpareigoti bendrijas ir kitus daugiabučių namų gyventojus, nepriklausančius bendrijoms, tvarkyti teritoriją už savo lėšas. Todėl 2017 metų balandžio 27 dieną, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, buvo patvirtintos naujos „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklės“. Naujose taisyklėse atsirado teisine prasme abejotina sąvoka: „Faktiškai naudojama teritorija - pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės nesuplanuotas žemės sklypas, teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, arba kitu teisėtu pagrindu faktiškai naudojama teritorija“. Šių taisyklių rengėjo, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjo R. Rimkaus paklausėme, kokiu teisiniu pagrindu buvo vadovautasi įtraukiant šią sąvoką į taisykles. Kadangi valdininko atsakymas nebuvo konkretus, o tik nukreipiantis į kitų rajonų taisykles, praėjusias teismus, mes apie tai pasidomėjome išsamiau.

Prieštaringa teismų praktika

Ir išsiaiškinome, kad dėl tos pačios sąvokos „faktiškai naudojama teritorija“, egzistuoja du galiojantys Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimai, nors ir prieštaraujantys vienas kitam.  Štai 2008 m. spalio 10 d. LVAT nutartyje, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai „kad pagal pareiškėjo ginčijamas Taisyklių nuostatas būtent atsakovas <...> priskyrė sau įgaliojimus konkrečiu atveju nustatyti „faktiškai naudojamos teritorijos“ ribas, kiek tai susiję su ginčijamų Taisyklių nuostatų įgyvendinimu <...> Tačiau atsakovo veiklą bei įgaliojimus (kompetenciją) apibrėžiantys įstatymai, visų pirma, Vietos savivaldos įstatymas, nesuteikia miesto savivaldybei ar jos struktūriniams padaliniams rengti bei tvirtinti privalomos tvarkyti faktiškai naudojamos teritorijos ploto schemas (planus). Dėl šios priežasties pareiškėjo ginčijamos atsakovo priimtų Taisyklių, kaip poįstatyminio teisės akto, nuostatos taip pat laikytinos neteisėtomis ir prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams. Pripažinti <...> miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 2 punkto nauja redakcija, ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „asmenys tvarko ir palaiko švarą <...> faktiškai naudojamose teritorijose, faktiškai naudojama teritorija - teritorija, apibrėžta (nurodyta) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose, esančiuose žemės sklypų planuose ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose“ prieštaraujančią Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 11 ir 14 dalims, 40 straipsnio 6 daliai. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 4 punktui“, - sakoma teismo nutartyje.

Tačiau po penkerių metų to paties LVAT teisėjų kolegija, 2013 metų balandžio 24 d. nutartyje pabrėžia, „kad nurodytų Teritorijų planavimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatų analizė, leidžia daryti išvadą, kad Taisyklės reglamentuoja iš esmės skirtingus teisinius santykius nei Teritorijų planavimo įstatymas. Taisyklių tikslas iš esmės yra užtikrinti švarą ir tvarką, o ne priimti sprendimą dėl daugiabučių namų užimamų sklypų suformavimo. Tai, kad švaros ir tvarkos užtikrinimo tikslu įtvirtinta pareiga tvarkyti ir faktiškai naudojamą teritoriją, kuri nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog minėta nuostata prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 40 daliai“. Taip LVAT teisėjų kolegija, visiškai neatsižvelgia į to paties teismo jau suformuotą teismų praktiką ir „atriša rankas“ savivaldybėms nusikratyti prievolės tvarkyti daugiabučių kiemus, sutaupant skiriamas lėšas viešųjų teritorijų tvarkymui ir suteikia galimybes privačiam verslui pelnytis gyventojų sąskaita.

Reikia atsakingai rinkti savo valdžią

Ir tūkstantį kartų yra teisus Lietuvos būsto rūmų prezidentas J. Antanaitis sakydamas, kad „Šilutės daugiabučių gyventojams labai atsargiai reikia rinkti savo valdžią, nes jeigu Savivaldybė priima sprendimus, kurie yra abejotini ir savo rinkėjams praneša, kad tiktai teismai gali spręsti dėl teisėtumo, yra nesąžininga. Pirmiausia, tai Savivaldybė turi priimti tokius sprendimus, kad nenuskriaustų savo žmonių, kad būtų jie teisingi ir teisėti teisės požiūriu“.

Negalime nesutikti su šiuo teiginiu, nes valdžios sprendimai turi būti aiškūs ir skaidrūs, kad žmonėms, o ypač turintiems mažas pajamas, netektų minti teismų slenksčius dėl abejotinų sprendimų. Šarlis Monteskjė yra pasakęs: „Būčiau pats laimingiausias iš visų mirtingųjų, jeigu galėčiau padaryti taip, kad tie, kurie mums įsakinėja, įgytų kuo daugiau žinių apie jiems leistinas galias, o tie, kurie paklūsta, nejaustų diskomforto dėl to, kad turi paklusti“. To ir palinkėkime ateinančiai valdžiai.


Straipsnio komentarai

2019-02-16
Kodėl daugiabučio gyventojai turi mokėti nuo busto kv. ploto, o ne nuo valomo ploto? Ar jei mano butas didesnis aš turiu mokėti daugiau. Kodėl savivaldybė sudaro sąlygas privačiam verslui pelnytis gyventojų sąskaita. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
klausimas2019-02-15
O tai kas iššluos tą šiukšlę Rimkų iš Savivaldybės? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vėdaro būstas2019-02-11
Stebiu pro langą, kaip tvarko Šilutės būstas. Nupučia su orapūtėm šiukšles ant gatvės, o gatvė jau ne jų, tada eina komunalinio moterikė ir renka nuo gatvės. Kieme šiukšlių sumažėjo, be mieste išliko toks pat. Be to ir skirtumas. Šiemet buvo sniego, tai komunalininko nuvalytu šaligatviu eiti saugiau, matosi plytelės, o Šilutės būsto takai tai tik šepečiu prašluoti. Kažkokė betvarkė, o sako kad "Šilutė gali", "Tęskime pradėtus darbus", ačiū, nereikia. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-09
gali būti klojami bėgiai pačių daugiabučių ir žemės sklypų aplink juos privatizavimui į kažkokius stambesnius nekilnojamo turto objektus, kurie jau grupuosis į dar didesnius objektus: kvartalus, alėjas, gatves, seniunaitijas, seniūnijas, tt, kad juos galima būtų įsigyti sopraniniems rubikonams iš kirtimų panašiai taip kaip jie padarė vokietijoje dar prieš pasodinant tą merkel į sostą ir suorganizuojant tas "migracijas", kad pridengti kruvinas vokieticido pėdsakus. Tame ir esmė kad "lietuviai" irgi važiavo ten stipriai slaugyti tų vokiečių į krematoriumus, negana to vežėsi atgal jiems nebereikalingas mašinas, baldus, daiktus, tt. Šilutėje gi visos gatvės buvo kaip labdarinio šilko keliai, jau nekalbant apie kryžiuočių ir liuciferonų pačių logistikos tinklus kur savi apsirūpina savais. Negalima pradžioje kažkaip susiprasti su merkel kitaip kad džiaze tik merginos, kurios tutsinasi, mr doubtfire, apraudotas grybauskaitinis likimas brexitinėse vienaragių ragų vaivorykštėse, tt. Nors ir dabar lietuvos daugiabučių gyventojai jau faktiškai yra ne savininkai bet nuomininkai, palyginus su kitais gyventojais kurie gyvena tuose pačiuose daugiabučiuose pagal visokias programas kur viskas įskaičiuota kaip kokiuose turkijos ar egipto kurortuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Mokesciu moketojas2019-02-08
Nor viena sprendima biurokratai prieme teisinga .Ir kaip.suprantu R.Rimkus vel savo kedej. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
atene2019-02-08
Tai reiskia,kad Silutes bustas tures grąžinti sumokėtus žmonių mokesčius,nes pažeisti įstatymai? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to šiaip2019-02-08
individualių namų gyventojai tvarko jiems nuosavybe priklausanti žemes plota, o daugiabučių verčiami mokėti už valstybei priklausančios žemės tvarkymą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Čiadabaras2019-02-08
pasigavo NX profesionalų ligą. Matom:
čia nesidabojo sparvų sargiais (©) ... ten kliovės nu traukiamais ak tais %... plūdo s:€... tik mat...greituke tik vis ras-ras..., rasmerą matom.
Dabarty bau juokuliniai Liolek-Bol žiedai spiralėse apnikus spirohienoms ar antisparviniai balionai guglėmapsy vargiai beabejo padės.
Čia būt palaika balalaikoms: "la pty dar žan pu pū rau ty" arba viet iškai darbe biržės etiškai "laikas šieną gavėne ravėt"...
Kale-GB!ex, sitt down vyčiuks, varlefrantis - ne tyčia.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
...2019-02-08
http://meras.alfa.lt/savivaldybe/47/ Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to šiaip2019-02-08
gyvenantys individualiuose namuose yra turtingesni ir gali patys pasirūpinti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
šiaip2019-02-08
kur du - ten kolūkis, kolektyvinė atsakomybė...arba jokios...
Susidaro įspūdis, kad individualių namų gyventojai patys privalo tvarkyti aplinką, o daugiabučių aplinka turi rūpintis kiti, tik ne patys gyventojai...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
......2019-02-08
dažnai atrodo , kad žmonės dirbantys Šilutės savivaldybėje , gyvena ne Šilutėje , o atvažiuoja iš kitos šalies. Jie ne Šilutiškiai , Jeigu priimami įstatymai , dėl kurių teisėtumo reikia kreiptis į teismus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Darius2019-02-07
Šaunus straipsnis prieš rinkimus Komentaras patinka Komentaras nepatinka
To atmintine rinkejams2019-02-07
Tamsta, reikia ne tik skaityti teksta, bet ir ji suvokti... prie ko cia seniunija?! Taisykles renge ( ar nusirase) vienas “veikejas”, o jas patvirtino dar keletas tokiu. Ir ne seniunijoje, o rajono taryboje... taigi... teisus esate tik vienaip - rinkejai turi i tai atkreipti demesi :D Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stebėtojas2019-02-07
Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisykles priimti ir patvirtinti Taryboje inicijavo viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus. Jis šių taisyklių nekūrė, bet nusirašė (copi-paste) nuo Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to atmintine rinkejams2019-02-07
neskaitei kito straipsnio kur aiškina keistus sutapimus - kad šilutės valdžiai yra pakilęs labai didelis ir džiaugsmingas noras tvarkyti kryžiuočių kiemus. Tai yra "vykdoma Religinių bendruomenių rėmimo programa", kur bus sukurtas naujas lovys iš visuomeninių lėšų ir jį administruosis į savo kišenes 6 kriuksintys kryžiuotiniai smaluotų biudžetų alibabos ir visą tą reikalą "prižiūrės" vienas savivaldybės atstovas. Gal taip ir "susialchemina" pinigus. Jugi niekas iš niekur neatsiranda? Tad čia parašai nepadės, nes visi lawoninių brexit baudžiamųjų koloniju įstatymai ir yra taip sugalvoti kad baudžiauninkai įstatymiškai yra tik tiek raštingi kad nemokėtų nieko tik padėti sau kryžiuką ant tos duobės kurią šviežiai ir kasiesi vos tik pradedi loti ant tos valdžios. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
atmintine rinkejams2019-02-07
reikia rinkt parašus ir duot seniūnija į teismą,ir nebalsuot už tuos kas balsavo už ši įstatymą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-07
panagrinėkit kiek gyvenamų butų daugiabučiuose taip vadinama šilutės valdžia turi ir valdo kaip savo nuosavybę - taip vadinami socialiniai būstai, žinybiniai būstai, operatyviniai butai apstatyti lobių prikimštomis kėdėmis visokiems ostapininkams, venckienėms, milinytėms ir stankūnaitėms, tt. Tai yra labai dideli skaičiai. Ta pati daina ir bet kurioje kitoje savivaldybėje.
Matot dar vieni rūmai atsirado baudžiauninkams brexit imperijos baudžiamojoje kolonijoje - Lietuvos būsto rūmai. Dar ir su prezidentu soste. Tai šitas prezidentas yra visų lietuvos butų prezidentas, kuris rūpintojėlinasi savo valdomis kaip kokiais aviliais prigrūstais vabzdžių, nešančių jam medų. Įdomu kiek tokių prezidentų yra lietuvoje? Matyt ta prezidentė neatlieka savo darbo sukurdama kažkokios prezidentinės veiklos vakuumą kurį tuojau pat ir užpildo visokie komunistiniai ostapininkai, kurie atseit rūpinasi gerais ketinimų vieškeliais tam kad laistant jūsų raudonais kūno skysčiais galėtų labdarinio šilko keliai nedulkėti.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?