Vidurnakčio kivirčas dėl triukšmo daugiabutyje virto smurto protrūkiu

2019-08-23, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Neretai daugiabučiuose pasikartojantys nemalonūs dalykai, kai vieni gyventojai naktį nori ilsėtis, o kokia kompanija už sienos ima garsiai leisti muziką, triukšmauti. Deja, prašymai liautis drumsti ramybę ne visada baigiasi gražiuoju. Būna, jog tenka kviesti policiją, o tuomet viešosios tvarkos pažeidėjai neišvengia baudžiamosios bylos.

Nusikaltusių brolių keliai išsiskyrė

Tai pernykštė istorija, kuriai taškas padėtas Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose šiemet, liepos 26 dieną. Teisėjas Robertas Povilaitis pripažino kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo 23 metų V. P. O jo 29 metų brolį A. P. nuo baudžiamosios atsakomybės atleido, nes pastarasis anksčiau neteistas, dirba, su nukentėjusiaisiais susitaikė, atsiprašė, visiškai atlygino padarytą žalą.

Nukentėjusieji ir advokatas prašė A. P. atžvilgiu nutraukti baudžiamąją bylą, o valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras tam neprieštaravo. Taip ir padaryta, remiantis BK 38 straipsniu, numatančiu, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo atsakomybės, jeigu yra nustatomos 1-4 punktuose nurodytos sąlygos. Žinoma, teisėjas gali rinktis, ar nusikalstamą veiką įvykdžiusį asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, ar ne. Pasirinkimą lemia nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnis, kaltininko asmenybė, kitos aplinkybės. A. P. liko laisvėje, o jo jaunesnis brolis V. P. , anksčiau teistas 14 kartų, iš kurių paskutinius keturis kartus pelnė bausmes už vagystes, kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimą, buvo suimtas teismo salėje. Ką iškrėtė broliai?

Muštynės laiptinėje

Pernai, lapkričio 5-ąją, šiek tiek po vidurnakčio vieno Šilutės daugiabučio namo antro aukšto laiptinėje žodinis gyventojų kivirčas dėl garsiai grojančios muzikos bei šūkavimų peraugo į triukšmingas muštynes, panašias į rodomas Holivudo filmuose, kai veikia drąsuolis, bandęs apginti silpnesnius, ir chuliganai.

Tik šiuo atveju nukentėjo pirmasis ir mergina. Kaip ikiteisminio tyrimo metu parodė būsimasis nukentėjusysis, jis tą vakarą svečiavosi pas draugę. Buvo vėlus laikas, kai išgirdo didelį triukšmą, vyrų balsus, dūžtančio stiklo garsą, sklindančius iš antro aukšto laiptinės. Merginos mama, išėjusi pasižiūrėti, kas ten nutiko, sugrįžusi pasakė, jog laiptinėje guli žmogus. Tuomet ji kartu su savo vyru dar kartą nulipo į antrą aukštą. Iš ten pasigirdo keiksmažodžiai.  Būsimasis nukentėjusysis, supratęs, kad bręsta konfliktas, nuskubėjo sykiu su drauge į pagalbą. Laiptinėje pamatė du nepažįstamus vaikinus, taip pat draugės mamą, jos vyrą ir dar vieną moterį. Vyko barnis. Moterys priekaištavo vaikinams, tai yra broliams A. P. ir V. P. dėl keliamo triukšmo.

Šiems pastabos nepatiko. V. P. elgėsi agresyviai, pradėjo grasinti abiem vyrams, jog sumuš. Kai V. P. nuėjo į savo butą, atrodė, kad blogiausio išvengta. Draugės tėvas jau buvo išėjęs į lauką kviesti policiją. Tačiau laiptinėje stovėjęs A. P. be jokios priežasties pastūmė būsimą nukentėjusįjį ir užsimojo tvoti kaimynei. Svečias, kuris stengėsi nesikišti į konfliktą, neliko abejingu žiūrovu, timptelėjo neblaivų chuliganą už megztinio, kad šis nesuduotų smūgio moteriai.

Dabar A. P. savo pyktį nukreipė į jam sutrukdžiusį drąsuolį ir šoko švaistytis kumščiais. Užpultasis nuo smūgių išsisuko. Tada A. P. stvėrė moters užtarėją už kaklo ir tampydamas mėgino pargriauti, bet pargriuvo pats. Tuo muštynės nesibaigė. Į jas įsijungė sugrįžęs V. P.

A. P., gulėdamas ant grindų, timptelėjo už kojų smūgių išvengusį nepažįstamąjį ir taip ji parvertė. V. P. ta proga pasinaudojo: užšoko pargriautajam ant nugaros ir aptrankė kumščiais - apie 10 smūgių. Mušamas vyras negalėjo apsiginti, nes A. P. jį laikė. V. P. nulipdamas spyriu į galvą pataikė nukentėjusiajam į kairįjį antakį. Kai nukentėjusį užgulė A. P., vanodamas kumščiais, vyras nepasidavė, koja nustūmė mušeiką. Nespėjus atsistoti A. P. timptelėjo rankomis parmuštąjį už kojų, bet šis, išsispyręs iš batų, sugebėjo atsistoti. A. P. kūnu vėl parbloškė vyrą ant grindų ir sudavė smūgį į pakaušį. Užpuolikas dar kartą buvo atstumtas koja. Nukentėjusiojo mergina pribėgo vesti draugą į kaimynės butą.

Uždarant duris A. P. trenkė jai kumščiu į skruostą. Teismo medicinos specialistas konstatavo, kad nukentėjusysis patyrė kairio žastikaulio išnirimą, jam sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymo mastą. Nukentėjusiai merginai nustatytas kairės veido pusės sumušimas su minkštųjų audinių patinimu, nežymiai sutrikdęs sveikatą.              

Liudytojų parodymai

Nukentėjusios merginos tėvo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, pagarsinti teismo posėdyje. Buvo apie 10 minučių po vidurnakčio, kai jis, neapsikentęs dėl iš antro aukšto laiptinės sklindančios muzikos, šūkavimų, kartu su žmona nuėjo pasižiūrėti, kas ten dedasi. Užtiko keletą žmonių. Paprašius liautis triukšmauti, vienas vaikinas ėmė agresyviai elgtis, todėl nusprendė kviesti policiją ir nuėjo pasiimti telefoną.

Jam sugrįžus laiptinėje šalia namo pirmininkės ir jo moteriškės stovėjo du vaikinai, kaip vėliau sužinojo broliai V. P. ir A. P. Pastarasis gyvena nuomojamame bute. V. P. prapliupus keiksmais, išėjo į lauką skambinti policijai. Netrukus atbėgusi kaimynė šaukė, jog muša jo dukros draugą. Užlipus į laiptinę muštynės buvo pasibaigusios. Jų namų svečiui kraujavo kakta. Duktė, sakė, kad A. P. kumščiu sudavė jai į veidą.

Panašiai liudijo ir kaimynė. Ji labai išsigando kilusio skandalo, pamiršo užsirakinti buto duris. Girdėjo laiptinėje triukšmą, smūgių garsus. Vėliau pas ją į butą atėjo mergina ir dejuojantis vaikinas, kuriam kraujavo kakta. Merginos skruostas buvo stipriai paraudęs, matyt, nuo gauto smūgio. Parodymus davė ir nukentėjusiosios motina, mačiusi, kaip broliai sumušė jų namų svečią.

Broliai neišsisukinėjo, prisipažino visiškai kaltais

Kaltinamasis A. P., apklaustas teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų dėl viešosios tvarkos sutrikdymo (BK 284 str.) ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo (BK 138 str.1 d.), patvirtino ankstesnius parodymus, duotus bylos tyrėjui. Pernai, lapkričio 4-ą, jis savo namuose nuo 16 valandos kartu su broliu vaišinosi alumi, degtine. Apgirto. Po vidurnakčio, t. y. jau lapkričio 5-ą, išėjo į namo laiptinę. Kokiu tikslu išėjo, neprisimena. Kad konfliktavo su nepažįstamu vyru pamena. A. P. teigė, kad nepažįstamasis jį parvertė, o po to jis su broliu panaudojo fizinį smurtą prieš tą vaikiną. Nepažįstamojo ir merginos iki tol nepažinojo, kadangi buvo girti, visų įvykio aplinkybių neprisimena, tačiau kaltinimus prisiima.

V. P. teigė, jog brolio bute kartu su dviem draugais girtavo. Šie pusvalandis iki vidurnakčio išėjo. Netrukus užėjusi kaimynė paprašė pritildyti garsiai grojančią muziką. Po to jis su broliu išėjo į laiptinę.

Ten A. P. susibarė su nepažįstamu vaikinu dėl keliamo triukšmo. Matė, kaip brolis vaikiną pastūmė bei sudavė kumščiais apie 4-5 smūgius į galvos ir šonų sritis. Kai mušamasis nugriuvo ir atsistojo, brolis dar trenkė kažkiek smūgių. Tuomet pargriuvo abu, bet brolis nesiliovė mušti kumščiais vaikiną. V. P. prisipažino spyręs nepažįstamajam koja ir trenkęs kumščiu po vieną smūgį į galvą, šoną. Brolis trinktelėjo ir merginai.

V. P. nuoširdžiai apgailestavo dėl savo veiksmų, kuriuos atliko alkoholio veikiamas. Kaltinamieji susitaikė su nukentėjusiaisiais, jų atsiprašė, savanoriškai atlygino turtinę žalą. Nukentėjusieji pretenzijų broliams nebeturėjo, atleido. Teisme tas įskaityta, bet nusikaltimo bendrininkais tapusių brolių atpildas buvo skirtingas: A. P. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, byla prieš jį nutraukta, o V. P. pripažintas kaltu ir suimtas teismo salėje.

Taip atsišaukė V. P. kriminalinė praeitis. Subendrinus  ankstesniais nuosprendžiais paskirtas bausmes, galutinis atpildas V. P. – gyvenimas pataisos namuose vieneriems metams ir dviems mėnesiams. Vyresniam amžiumi A. P. teisėsauga šį kartą buvo tarsi mama, paliko laisvėje, o jaunesniam V. P. – tarsi pamotė, įkišo nelaisvėn. Bet viskas pagal įstatymus. V. P. koją pakišo ankstesni jo darbeliai, neišnykęs teistumas, recidyvisto vardas, nenoras keistis į gerąją pusę. Ar šis nuosprendis, paskelbtas liepos 26-ą, bus skundžiamas, paaiškės po 20 dienų. Žinoma, galėjo atsitikti visiškai kitaip, jei broliai būtų įsiklausę ir supratę, kad prašantys netriukšmauti vidurnaktį yra teisūs, net derėtis dėl to nereikia.  


Straipsnio komentarai

Citizen 2.0 to Pridurkams2019-08-28
Tai gal tau dar plaukus palaikyti kol vemsi? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pridurkams2019-08-27
pazaboti sitiek demesio ir pastangu. Kaip prezidento inauguracija. Na, o straipsnio stilistika budinga sio laikrascio "orakulams", kai is adatos priskaldomas vezimas. Norisi vemti.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2019-08-23
Kai kartais pašvenčia ilgiau - nieko. Bet tiems kurie pastoviai kasnakt leidžia savo triukšmą tai per jibalniką užmesti reikėtų Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?