Aplinkos tvarkymas: „pakibo“ Tarybos priimto sprendimo teisėtumas?

2020-05-16, Sergėjus GVILDYS

„Šilokarčemoje“ jau ne kartą buvo rašoma apie problemas, susijusias su daugiabučių namų kiemų tvarkymu. Ypač aktualiu šitų dalykų svarstymas tapo po 2017 metais patvirtintų Šilutės rajono švaros taisyklių. Naujo dokumento nuostatos gyventojams perkėlė atsakomybę už švaros palaikymą taip vadinamose faktiškai naudojamose teritorijose. O iš tikrųjų tai viešo naudojamo erdvės, esančios prie daugiabučių.

Tuomet rajono valdžia „dosnia“ ranka atseikėjo net po 50-ies metrų spinduliu teritoriją, kuri praktiškai apima visus miesto kvartalus. Teritorija vienam namui, tokiu skaičiavimu, priskiriama apie 3 000 kv. m. ploto. Be to, valdžia, pasinaudodama įstatymo suteikta prievole užtikrinti namų administravimą, lojaliu požiūriu vienos įmonės atžvilgiu, padėjo apsukriems verslininkams „įsukti verslą“ Šilutėje. Šiuo metu Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje imasi nagrinėti tokių taisyklių teisėtumą.

Teismų sprendimai nepadeda tvirto taško

Daugiabučių namų viešų teritorijų ir kiemų tvarkymas - tai verslininkų rinka, dėl kurios jau kone dešimtmetį viena įmonė kovoja su gyventojais už šio verslo teisėtumą. Skaudžiausia tai, kad tų pačių gyventojų renkami vietos valdžios atstovai stoja tokių verslininkų pusėn. Šie, turėdami ir didesnius finansinius išteklius, ir vietos valdžios palaikymą, ir apsukrius teisininkus, savo „tiesas“ nesivaržydami įrodinėja teismuose.

Teismų sprendimų svarstyklės svyruoja nevienodai. Štai 2008 m. spalio 10 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) stojo gyventojų pusėn ir priėmė jiems palankų sprendimą. Tuomet teisėjų kolegija pasisakė, kad įstatymai nesuteikia galimybės „savivaldybei ar jos struktūriniams padaliniams rengti bei tvirtinti privalomos tvarkyti faktiškai naudojamos teritorijos ploto schemas (planus)“.

Tačiau jau po penkerių metų vėl buvo sugrįžta prie to paties klausimo. 2013 m. balandžio 24 d. LVAT nutartyje teisėjų kolegija pakeitė nuomonę ir konstatavo, kad „švaros ir tvarkos užtikrinimo tikslu įtvirtinta pareiga tvarkyti ir faktiškai naudojamą teritoriją, kuri nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog minėta nuostata prieštarauja <...> įstatymui“.

Valdžia suskubo perkelti pareigą

Po šitokio teismo sprendimo, galima sakyti, nusirito švaros ir tvarkymo taisyklių pakeitimo banga savivaldybėse. Šilutės rajono savivaldybė taip pat netapo išimtimi. 2017 metų balandžio 27 dieną Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintos naujos „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklės“. Naujose taisyklėse atsirado teisine prasme abejotina sąvoka „Faktiškai naudojama teritorija“. Tai pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės nesuplanuotas žemės sklypas, teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, arba kitu teisėtu pagrindu faktiškai naudojama teritorija.

Ne kartą dėl to kalbintas taisyklių rengėjas Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus teisinio pagrindo nurodyti negalėjo, tačiau rėmėsi nuoroda į kitų rajonų taisykles ir praėjusias teismus, neužmiršdamas pabrėžti, jog Šilutėje priimtos taisyklės nėra apskųstos teismuose. Ir štai 2019 metų spalio 31 dieną LVAT teisėjų kolegija pripažino, kad savivaldybė (Ukmergės, - red.) „negalėjo nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenys įpareigojami palaikyti tvarką, švarą ir atlikti išvardytą sąrašą darbų savivaldybės viešosiose erdvėse prie daugiabučių gyvenamųjų namų < ..>Teismas vertina, kad nustatytu teisiniu reguliavimu atsakovė jai priklausančią pareigą prižiūrėti ir tvarkyti viešąsias erdves nepagrįstai perkėlė privatiems asmenims, taip sukeldama jiems administracinę ir finansinę naštą“.

Kratosi naujų aplinkybių vertinimo

Atsiradęs naujas teisinis vertinimas dėl faktiškai naudojamų teritorijų leido valymo naštą perkelti ant gyventojų pečių. 2017 metų balandžio 27 dieną Tarybos priimtu Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių 8 straipsniu Šilutės daugiabučių namų gyventojams nepagrįstai perkelta pareiga tvarkyti paskirstytas viešųjų erdvių teritorijas.

Tačiau atsakingi Savivaldybės tarnautojai ir politikai prieštaravimų įstatymui nematė ir keisti nieko nežadėjo. Štai Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis į vienos Šilutės gyventojos kreipimąsi taip atsakė: „Vadovaujantis Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T1-682, 3.3. punktu, prie daugiabučių gyvenamųjų namų priskirta faktiškai naudojama teritorija. Faktiškai naudojama teritorija – pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės nesuplanuotas žemės sklypas, teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, arba kitu teisėtu pagrindu faktiškai naudojama teritorija. Tvarkomose teritorijose asmenys privalo užtikrinti švarą ir tvarką veikdami patys arba sudarydami teritorijos tvarkymo paslaugų sutartis, arba per bendrojo naudojimo objektų valdytojus. Savivaldybė, savo veiklos teritorijoje užtikrindama šios savarankiškos funkcijos vykdymą, turi teisę nustatyti atitinkamą teisinį reglamentavimą bei imtis priemonių šiam tikslui pasiekti ir, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1- 682 „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ atitinka teisės aktų reikalavimą.“

Mokesčio tvarka kelia abejonių

Toks prieštaringai vertinamas švaros taisyklių punkto įgyvendinimas – tai išpurenta ir paruošta dirva vienai verslo paslaugų šakai. Atidžiau pastudijavus minėtus ankstesnių teismų sprendimus, galima pamatyti, kieno interesai slypi iš vienos atstovaujančios pusės. Tai įmonė, kurios ištakos turi pradžią garsiojoje „Rubikon“ grupėje.

Keitėsi įmonių ir jų grupių pavadinimai, tačiau ne savininkai.  Didžiąją atsiradusios teritorijų tvarkymo rinkos dalį Šilutėje susigriebė tvarkyti pagrindinis paskirtas daugiabučių namų administratorius, per dukterinę įmonę UAB „Mano aplinka“. Už šias paslaugas gyventojai susimoka nemenką sumą. Paslaugos kaina svyruoja nuo 6 iki 9 centų už kvadratinį metrą, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Tvarkomos teritorijos ploto valymas apmokestinamas pagal turimą nekilnojamo turto plotą, kuriuo disponuoja savininkai.

UAB „Mano aplinka“ atstovai aiškina, kad toks apskaičiavimas pasirinktas pagal skaičiavimo metodiką už atliekų tvarkymą. Šilutiškiams tokia egzistuojanti tvarka kelia abejonių - ar nustatytas mokestis yra adekvatus, ar teisiškai pagrįstas? Ar neprieštarauja sąžiningumo ir protingumo kriterijui?

Rajono vadovams pavesta aiškintis

Susirūpinę ir neapsikentę administratoriaus veikla, vieno daugiabučio namo gyventojai kreipėsi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje Daivą Kerekeš. „Mokesčiai už teritorijos tvarkymą apskaičiuojami ne už konkrečius atliktus darbus, ne už jų sąnaudas konkrečiam daugiabučio namui priskirtos teritorijos tvarkymui. Nefiksuojama, kiek laiko užtrunkama, kokį kiekį šiukšlių ar kitų atliekų pašalinama ir t.t. Matome, kad tvarkymo darbai apie mūsų namą yra smulkūs, nesukeliantys didelių išlaidų. Atvykę darbuotojai stovinėja, vaikštinėja ne ilgiau kaip 10 min. (ilgiau ir nėra tikslo). Dėl 2019 m. sausringos vasaros, žolė neaugo, todėl jos nupjovimas sumažėjo. 2019-2020 m. žiemos sezonu visiškai nebuvo sniego, tad ir atitinkamų darbų nebuvo. Už šią paslaugą kaina nuolat didėja, nors didesnės apimties ir daugiau darbų nebuvo atlikta. Panašu, kad šis mokestis nėra susijęs su teritorijos tvarkymu. Namo administratorius UAB „Mano būstas Vakarai“ metines ataskaitas, ilgalaikius planus ir kitą informaciją teikia elektroninėje svetainėje. Ilgalaikių planų nederina su namo butų savininkais, nepateikia jų mums tvirtinimui. Kaupiamąsias lėšas, skirtas namo atnaujinimui ir modernizavimui, naudoja savo nuožiūra, apie jų panaudojimą nepateikia dokumentų, patvirtinančių jų išlaidas. Gyventojai, kurie neturi prieigos prie interneto, negauna informacijos apie bendros nuosavybės administravimo padėtį“, - buvo rašyta gyventojų skunde.

Dėl išvardintų faktų Vyriausybės atstovė pavedė merui V. Laurinaičiui ir administracijos direktoriui Virgilijui Pozingiui nagrinėti keliamus klausimus dėl žemės sklypų ribų nustatymo, dėl mokesčio dydžio už teritorijos tvarkymą ir priežiūrą apskaičiavimą ir namo administratoriaus netinkamai vykdomų prievolių gyventojų atžvilgiu.

Aiškinsis dėl taisyklių teisėtumo

Vyriausybės atstovų įstaiga (VAĮ) susidomėjo Šilutės rajono švaros taisyklių teisėtumu. Pateikti taisyklių teisinio reguliavimo argumentai, išdėstyti 2019-10-30 LVAT byloje Nr. EA-2145-520/2019, kur konstatuojama: „Taisyklių <...> nuostatos tiek, kiek jos apibrėžia naudojamas teritorijas kaip teritorijas, priskirtas <...>, bei įpareigoja asmenis palaikyti tvarką, švarą ir atlikti išvardytą sąrašą darbų savivaldybės viešosiose erdvėse (bendrojo naudojimo teritorijose), kurios <...> yra priskirtos daugiabučiams gyvenamiesiems namams, prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui, 3 punkte įtvirtintam viešojo administravimo proporcingumo principui, 4 punkte įtvirtintam nepiktnaudžiavimo valdžia principui, 6 straipsnio 4 daliai, CK 4.83 straipsnio 4 daliai, <...>, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui...“

Atsižvelgdama į tai Vyriausybės atstovų įstaiga nagrinės 2017-04-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-682 „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ teisėtumą. Pripažinus Savivaldybės priimto akto neatitikimą teisės normoms ir principams, šis dokumentą bus privalu pakeisti. Tačiau, ar keisis viešų teritorijų tvarkymo tvarka ir reikalavimai aplink daugiabučius, kuri nuo 2017 metų yra  perkelta ant Šilutės  gyventojų pečių, priklausys nuo Vyriausybės atstovų įstaigos sprendimo.


Straipsnio komentarai

Viktoras2020-05-20
Pastebėjome ir Klaipėdoje mokęsčių už komunalines paslaugas neadekvatumą. Kainos pastoviai kyla, nesuprasi kas tvarkė, kada tvarkė ir kodėl tiek priskaičiavo ir ar tai mes įsipareigojome apmokėti savivaldybės darbus. Aiškinsimės! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
nu šakės2020-05-20
Įsikurs dar kokia plovykla, kepykla...neturės klientų, duos kyšį valdininkams ir turėsim naujus mokesčius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Jurgis2020-05-18
kapų tvarkymas tai yra mirusių ramybės drumstimas. irgi tas pats su bet kokiais metodais susietais su mirtimi: pakasynos, vėlinės, minėjimai, metinės, laidotuvės, skrodimai, lawonų deginimas krematoriumuose, kolumbariumai, laidojimai jūroje ar atseit tiesiai į dangų (sky burial) kur svastikų garbintojai tibete su kardu susmulkina nabašniko lavoną ir sušeria laukiniams gyvuliams. Ir visi tie kapai kur "tvarkomi" tose senose kapinėse tai yra kažkokių "sibirietiškų misionierių" veikla. Kas dėl žemės valdymo tai čia kitokie pažadukiniai žemėtų kiborgų reikalai. Jie neturi kitos išeities tik vykdyti įsakymus - jiems yra pažadėta žemė 6 pėdos po žeme. Nu kaip vyriškas kostiumas ir kaklaraištis tai ir yra kažkoks užimtumas kur tarnaujama su kilpa ant kaklo. Stock market - tai ir yra vergų prekyba nuo žodžio "stocks". https://en.wikipedia.org/wiki/Stocks Lietuviškai tai yra vadinama "kaladės", kur į medinius rastus kaliniui įstato drąsių kelėnų kojas ir surakina. Kitas variantas su "stock market" tai kulinarinė to žodžio prasmė. Buljonas, sultinys, tt. Tada jau ir prekiaujama užsakomosiomis žmogžudystėmis. Nu bet kai vergai tai nesiskaito kaip žudymai. Pvz kaip žuvėjų krašte tai skaitosi kaip žuvinimas. Broliška meilės brolybė. Brothers who make living producing soylent green broth out of rainbow love laced with brotherly love. Tad tu karsi visiškai ne į tą varpinę apsimesdamas kad tu nesupranti kažko. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Jurgis2020-05-18
Ponas Gvildy, pasidomėkit senomis Šilutės kapinėmis.Kaip atsirado privati valda iki pat kapinių tvoros?Pasižiūrėkit kaip prieiti prie kapų
esančiu pakalnėje,kaip tvarkytis su šiukšlėmis?Pasidomėkit,kaip buvo anksčiau.Kaip pagyvenusiems žmonėms prieiti prie kapų
tvarkyti kapus?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
@Oho vaje vaje2020-05-18
Nesvajok- neleis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnis! Nors Šilutės savivaldybė turi savo praktiką į savo valstybės įstatymus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Oho vaje vaje2020-05-18
Kokia savivaldybė "dosni" net 50 metrų žmogeliams primatavo. Tai gal leis įsiteisinti ir tikrai faktiškai naudoti? Ar tik rinkliavą už ją darys? Žinom, suprantam kas čia su tuo kvederiu, rubikonu ir kitais velniais daroma... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-17
nėra savivaldybėje jokių ponų. tame ir esmė kad taryba tai ir yra kažkas kur vienyjasi kažkokie išrinktieji "proletarai". Jie yra valstybės tarnautojai. Jie tarnauja žodžiui "valstybė". "Vyriausybė" jau visai kitas reikalas. Arčiausiai kur yra vyriausybė tai neaišku kur. Yra vyriausybės atstovas klaipėdoje. Tarsi kažkoks langelis į vyriausybę. Bet vyriausybės atstovas irgi tik tarpininkas. Nu čia yra labai įdomi vergovinė santvarka, kur atseit panaudojami vergai kad pavergti. Šiuo atveju "vergai" yra sąlyginis terminas, nes kalba eina apie karius kurie neturi kitos išeities tik vykdyti įsakymus. Tie vergai nieko kito nežino tik "vergovę" ir jie diegia tai ką žino tik "pagerina", nes jie "geri" vergai. Nu tie "vergai" tai tik kabutėse. Čia labiau "vergai" kur yra toks žodis įspaniškoje lotynų amerikos kalboje. Šiais laikais jau nebereikalinga skaldyti ameriką į šiaurės ir pietų, lotynų ir ne lotynų. Į visą ameriką reikia žiūrėti kaip į "lotynišką" romos taborą, kur dūzgia afrikAAnizuotos bitės žudikės iš antavilių kalėjimų. Ir čia jau mes atsiduriame prie tos bitininkystės šaltinio - rūsnės kur ir stovi paminklas kalenbachui ir gandžiui. Koks iš manes pusponis. Aš net batų neturiu. Ir nėra kur nusipirkti šilutėje. Nei LiDL nei Maxima, nei Norfa didesnių nei 46 išmieros avalynės neveža. Turguje irgi nieko doro. Labdarinėse dar mažiau šansų. Man prieš kelias dienas paskutinė pora akinių sulūžo, tai užsidėjau atsarginius kur kažkada įsidėjau stiklus šilutės optikoje pas centrinius "okulistus" kur jie tenais lietuvininkų g gale įsikūrę. Nu baisu po kelių valandų atrodo akys išvarvės. Gerai kad dar turiu vieną porą vos vos besilaikančių akinių nuo labai senų laikų. Tad su okulistais irgi didžiulės problemos, nors jie panašiai kaip dantistai ar prishiatrai tarsi "atsiskyrę" nuo daktarų grupuotės. Iš esmės tų okulistų neturėtų būti reikalinga iš viso. Jugi yra kompiuteris kur atsisėdi ir jis kažkaip stebuklingai mato ir "supranta" ką tu matai. Visos paslaugos taip ir sugalvotos kaip patyčios "killing them softly". Tai kažkokie ne tik ale sandėliai ar distribucijos mazgai saviems mūsiškiems, bet ir "užimtumas" ir "tarnyba". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
@ taškiau2020-05-17
ar tik kartais nebūsi koks savivaldybės pusponis, kurie ponams batus laižo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ **2020-05-17
Tu gi ne šilutiškis. Tokių šilutėje nėra. To autoriaus kontakų ieškok kokiose nors vaivorykščių svetainėse. jo tie patys raganiniai proletarai prisibūrė į gražulio kelnės, vis tiek toliau bando vienytis į naują tarybą, kad būtų "drąsiau" keliauti sėhr gvildenant gėjų baruose asortimento pasiūlą ir paklausą. Nuo kurios valstybė reketo jūs brexitėliai taip kenčiate kad turite nuolatos burtis, pučiant vienas kitam į uodegą buriuoti tam kad burti iš kortų ir kavos tirščių? Va čia ir yra labai įdomus galingų plunksnuočių "reiškinys" kur jie apsimeta kad jie vergai tam kad galėtų pavergti atnešdami pavergtiesiems žodį "laisvę". Nebuvo ir nėra absoliučiai nieko daroma išskyrus karinės aferos, kaip kad ir šitas straipsnis. Tad netikėkit jokiais viltingais makaronais drimbančiais iš kruvinai motiniškų nasrų ilčių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
********2020-05-17
Siūlau susiburti. Gal autorius leis burtis per jo kontaktus?
Dabar Lietuvoje toks judėjimas prasidėjo, ko mums šilutiškiams kentėti nuo valstybinio reketo.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-17
tik nedarykit klaidos su asmenybės kulto spąstai, kur drakoniškai pradeda birti galvotos pavardės tarsi perliukai, kratomi su kažkokiais šaukštais į jūsų puodynes. Tai spąstai nes tokios diversijos vis tiek pagrįstos ir išklotos taikinių gerais ketinimais. Ta butaforinė tarybinė taryba jau absoliučiai visiems yra iki gyvo kaulo įkyrėjus kaip ir visi likę šilutės ar lietuvos ar pasaulio "veikėjai", aktyvistai ar kitokio plauko ostapininkai. Kai kalbu apie "visus" tai kalbu tik apie save. Iš mano pusės žiūrint mano labui Jie nei sovietų tarybiniais laikais nei šiais talibano tarybiniais laikais nėra piršto pajudinę tik smaugia, žudo, kankina, ėda, geria kraują, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis2020-05-17
Šilutės r. (nėra žodžio-savivaldybė) tvarkymo ir švaros taisyklių autorius

yra toks R. Rimkus (Viešųjų nepaslaugų sk. vedėjas). Jis niekada "nesuka galvos" dėl Tarybai rengiamo projekto. Naudojasi principu: copy -paste. Tos taisyklės yra nurašytos nuo Klaipėdos miesto savivaldybės taisyklių. Virtoje žodžių Klaipėdos miesto savivaldybės parašė Šilutės rajono savivaldybės. Pradiniame projekte vienoje vietoje buvo parašyta Šilutės miesto savivaldybės.
Ką Šilutės r. savivaldybėje veikia Remigijus Rimkus ir už ką jis asmeniškai yra atsakingas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to PAAT 2020-05-162020-05-17
"Rubikon" Šilutėje turi uolų chalopą Aleksą Kvederį, visokių UAB steigėją pagal Vilniaus nurodymus. Buvo "Šilutės būstas" atsirado "Mano būstas Vakarai", "Mano aplinka" ir t.t Čia Jūsų niekas nieko neklausia, kaip 90-aisiais, apmokesdina ir viskas, kitaip pasakius reketas. Po vieną, prieš tinklinio marketingo sistemą, nepakariausite. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Įdomu2020-05-16
tu apsimeti kad tu nesupranti ką reiškia drąsos kelias, kur terbakrauskių skvernai atlapoti taip plačiai kad susisiekia su gražulio kelnių angomis. Jiems nebaisu tokios bombos. Jie yra praėję sunkias pratybas tam kad šitame kare būtų lengva. Nu čia reik susiprasti kai kuriuos niuansus nes anglų kalboje tas posakis gali būti visiškai kitaip suprantamas ir panaudojamas. Kai jie kalba apie sunkias (hard) pratybas jie turi omenyje kad jie treniruojasi su kažkokiais kietais objektais broliškos meilės pilnose lovytėse filadelfijos gatvių patvoriuose. Drąsos kelias yra patyčios apie tai kad jūs esate "homofobai". Jie nėra homofobai. Jie kažkas atvirkščiai tam. homodrąsuoliai. homobraveriai. Tad čia viskas į tai ir susiveda. Visas šitas atgimėlių atgimimas, visa tarybų sąjunga, rugsėjo saboniuolikta, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Įdomu2020-05-16
Ar Skernelis, Karbauskis suvokia, kokią sau rinkimų agitacijos bombą pasiruošė su šiom taisyklėm ir žmonių išnaudojimu. Pasirodys šitie dalykėliai soc. tinkluose... A+A Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. PANEVĖŽIO APYGARDOS..2020-05-16
nu čia ne įstatymas. čia geras pavyzdys kaip vykdomos šiuolaikinės karinės aferos naudojantis "precedentais" pvz bet kuri byla Europos Žmogaus Teisių Teisme. Tuo labiau kad dabar lietuvoje teismų nebėra. Teismai pasibrexitino kažkur palikdami vietoj savęs rūmus buožėms vilkintiems juodus aikštingų kunigų chalatus. Ten tos bylos taip ir vadinamos tarsi vyktų karas pvz "terbakrauskis" prieš lietuvą. Ir tenais "svarsto" tas bylas tie patys terbakrauskių bendrininkai. Ir va beraščiai terbakrauskiai "nusprendžia" teisingumą nuteisia žodį "lietuvą" kad žydėtų kažkokia terbakrauskių vienybė vardan "tos" lietuvos. Nu čia kaip su teismais ir rūmais., kur atsirado teismo rūmai, tai vietoj lietuvos bus "ta" lietuva. Kaip galvoji kodėl drąsos kelio ir venckienės byla tame vėžį varančiame teisme buvo ir tebėra nagrinėjama? Nors su telemedicina, klonavimo ir nuotolinio darbo technologijoms tiems atgimėliams bepigu, gali turbūt ir karibuose gulėti po palme, o skaitysis kad guli lietuvoje ant krematoriumo krosnies ir trina pilvą su kolumbariumų pelenais. Matai koks įdomus teismas. Nenaudojama lygu naudojama. Pirma taisyklė: Buožė visada teisus. Antra taisyklė: jeigu Buožė neteisus žiūrėk pirmą taisyklė. Pasaka be galo. Va tame ir esmė kad jiems nėra įdomu ta žemė. Jie kariauja taip kad jiems yra įdomu "užkariavimas" taip kad jiems ir nesivaidena kad jie yra "uber alles". Tai ir yra kažkoks "fair and square" išvaivorykštinimai kvadratu kai gražulio kelnininkai (fairies) įstatymiškai sugalvoja "įstatymus" kur jie įstato ragus su jūsų pačių kalba. Jie įrodo kad jūsų kalba tai yra "mūsų" kalba kaip ir visos kitos. Nu čia kažkokios babilonystės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
PANEVĖŽIO APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS2020-05-16
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. lapkričio 5 d.
Panevėžys
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str. 88 str. 1 d. 2 p., 115 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d ė : pareiškėjo prašymą tenkinti.

Pripažinti Ignalinos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros bei statinių tinkamos priežiūros taisyklių 2 punkto nauja redakciją, išdėstytą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-613 „Dėl Ignalinos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1 punkte, ta apimtimi, kuria nustatyta, „Jeigu sklypai nesuformuoti, priskirta teritorija laikoma f a k t i š k a i n a u d o j a m a t e r i t o r i j a, t. y. iki gretimos priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų“, p r i e š t a r a u j a n č i a Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 40 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 11 ir 14 dalims, 40 straipsnio 6 daliai...
O Šilutėje negalioja LR bendrieji įstatymai. Šilutė gal dar vis Rusijai priklauso, ar turi savo autonomiją.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-16
Tame ir esmė su butais kaip nekilnojamo turto nuosavybės objektu kad tai irgi didžiulė nesamonė. Paimkit pavyzdžiui kad ir šilutės savivaldybę ir jos oficialiai valdomo socialinio būsto "fondą". Tai yra 260 butų išmėtyta po visą šilutę, nors bendrai paėmus tai visas laisvės kvartalas. Ir čia neskaičiuojant kitą "fondą" kur lygybės vardan kažkokiems lygesniems gyventojams savivaldybė ar seniūnija atleidžia ar kompensuoja vienaip, kitaip ar kažkaip už mokesčius, tiesiogiai ar netiesiogiai. Skolos gali būti forminamos atbulomis tam kad jos būtų sutvarkomos "momentiškai" per antstolius. Čia jau yra kitokios kibernetikos "virusai", kur ragai įstatomi ne tik nabašnikams, bet ir išgalvotiems nabašnikams vien tik tam kad galima būtų kažką stabdyti ar judinti. Butas, namas, žemė, tt nėra ir negali būti nuosavybė, nes visur yra įstatyta tiksintys rubikonų gegutės lizdai, kurie kerta per pečius. Tad paprastiems žmonėms yra labai bjauru su tomis sąskaitomis. Kitas reikalas yra su "gyventojais" kurie gyvena kaip kokie transplantacijos inkstai, nes pas juos visu tuo pasirūpinta. Aš pragyvenau šilutėje nuo 1973 metų ir nesu turėjęs jokio gyvenamo kampelio, kur galėčiau prisiglausti. Neturiu net vardo ar pavardės. Nu visa šilutė tai yra tik kažkoks pedofilų klano gyvulinis vagonas, kur daktarų grupuotė atlieka kažkokius baisius eksperimentus su žmonėmis.
Šiandien užėjau į pas stanislovą parduotuvę. Ir užėjo dvi moterys ir mažas vaikas. Tas vaikas mažas, tikrai jaunesnis negu 6 metų. Bet jam vis tiek ant veido uždėta kaukė. Nežinau ar jie buvo prie žaislų nuėję ar vaikas tik užmetė akį, bet jis pradėjo kartoti vieną frazę "noriu mašinos". Ir jis nesako tai kažkaip reikalaujančiai. Jis neprašo. Vaikas neprašo nupirkti. Jis tik informuoja tuos vyresnius žmones apie kažką svarbaus taip kaip ir yra išmokytas. Nu jeigu nori į tualetą turi sakyti. Jeigu kažkas blogai turi pasakyti. O tos bobos visą tą laiką kol buvau parduotuvėje tai naudojo kaip proga kad "ėsti" tą vaiką tarsi jos nesupranta ką tas vaikas sako. Tai tęsėsi kokį 10-15 minučių. Nu kad tas vaikas turi tų mašinų pilnus namus, kad negalima pirkti mašinų kiekvienoje parduotuvėje, kad tu šioks ir anoks beprotis. Matot čia ir yra įdomus pavyzdys apie parodoksalią situaciją. Tos bobos naudojasi proga kur atseit galima kaltinti nepakaltinamą nepakaltinamumu. Ir tas mažas vaikas tarnauja kaip koks bokso kriaušė kad mušti. Bet tas vaikas sakė kažką visiškai kitaip. Jisai nesakė kad jam reikalinga ta mašina. Jis aiškino apie kažkokį "norą", tarsi tai būtų fiziologinis poreikis už kurį tos moterys ir turėtų būti atsakingos. O kas daugiau? Jos turėjo paaiškinti kažką "suprantamai" apie tai ką vaikas išgyvena ir jau suprato. Tad nors tai ir įdomi parduotuvė, kur toje parduotuvėje tiek tam vaikui nematyto ir nepažinto, bet jam į galvą tarsi į kuolą tašė vieną žodį "mašina". Tas vaikas nieko nematė ir nieko negirdėjo tenais tik raganų patyčias ir ėdimą. Tad čia yra labai bjauri situacija kai vaikai mušami ir ant jų rėkiama. Neįvyko jokių pokyčių dėl karantinų ar saviizoliacijos režimo.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Audrius2020-05-16
Sergėjau, labai būtų malonu sužinoti savivaldybės tarybos narių sąrašą, balsavusius už tas "Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisykles". Ir žinoma su nuoroda kur jie gyvena: nuosavame name, ar daugiabučiuose.
Žinosim už ką nebalsuoti.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
***2020-05-16
Vyriausybės atstovai ne visi, kaip Ukmergės vyriausybės atstovė, sąžiningai dirba, tad gali ir valdžios pusę labiau palaikyti. Juk tokius pinigus susisemia. Aiški yra Vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kad savivaldybės neturi teisės savo pareigų perkrauti gyventojams ir rinkti pinigus už nuosavybes teise nepriklausančios teritorijas. Ar savivaldybės ponai ir teisininkai nesupranta, kad dėl šito pasipinigavimo galas ateina? Supranta ir puikiai žino, kad teisingumą vykdantys teismai, išdrįs pasisakyti dėl šių švaros taisyklių ne savivaldybės ponų naudai. Tik laukia kas apskųs.
Paršai bijote sotaus ėdalo netekti iš žmonių. Nekiškit nosies prie mūsų privataus turto ir rankas į mūsų kišenes!!!
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-16
kai kažkas gvildenama "jūsų" labui visada reikalinga turėti omenyje sehr vaivorykštes kur atseit ir pakasti visi nemokami lobiai. Problema ta kad jūs patys nukeliauti iki tų lobių negalite, nes trūksta drąsos jūsų kelėnuose, jau nekalbant apie jūsų nedrąsų bet labai gerais ketinimais grįstą protą, kurį tarsi su šaukštais ir kopinėja tie vaivorykštiniai buožės žydėdami vienybėje užsikorę jūsų kupros. Kodėl sergėjus į savo gvildenimus neįtraukia kažkokių teritorijų kurios lygtais per tą patį posėdį buvo nustatytos kaip lygesnės negu kitos gyvenamos teritorijos ir kad joms dėl aplinkos tvarkymo nebereikės rūpintis. Nu kalba eina apie kažkokias "religines" bendruomenes ir jų teritorijas. Gali būti čia keli variantai. Kad šilutėje atsibrexitinęs smaluotų biudžetų kryžiuočiai jau yra ant tiek "sustiprėję", kad talibanas jau užima ne pavienius butus, bet ištisus gyvenamus kvartalus. Panagrinėkit tuos "kunigus". Tai spec nazai kažkokie. Nu ir kas kad gražulio kelnes slepai po sutanomis, tie riešai tai nėra kažkokie kur "užsikačialino" vartydami biblijas. Kitas "variantas" su tais tvarkymais tai kita "suknelė" ant tos pačios barzdotos rubikono mergelės. Nu jie eina "naujų statybų" pramintu taku ir konvertuoja senas statybas į naujas statybas. Nu žinot tuos namus kur aplink namus tvoros, šlagbaumai, požeminiai garažai, tt.. Kitas garderobo variantas su tais fantomasiniais rubikonais, kad yra ruošiamasi parengiamieji darbai kaip kad jie padarė vokietijoje, kur kažkokie anglių karalystės investiciniai fondai įsigijo beveik visus vokietijos gyvenamuosius namus prieš 15 metų. Pamenate kai buvo keisti paradoksai kai vokietijos sostinės prestižiniame rajone butai kainuodavo 5 kartus pigiau negu kokiame nors pasmirdusiame lietuvos užkampyje. Ir vis tiek vokietijoje niekas butų nepirkdavo. Visi buvo "nuomininkai", kurie matyt gyvendavo ant lagaminų dėl nuolatinių brexitininkysčių. Tad čia nieko nepadarysi, nes tai kas sakoma yra tik patyčios, čia vis tiek yra masinio naikinimo ginklai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka