Savivaldybėje nustatyta ydinga situacija dėl laikino būsto

2020-05-28, Sergėjus GVILDYS
pixabay.com iliustracija
pixabay.com iliustracija

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Kontrolės komitetui pristatė ataskaitą dėl 2020 metų veiklos plano vykdymo. Šią ataskaitą dar turės patvirtinti Taryba. Komiteto posėdis dėl karantino vyko nuotoliniu būdu. Posėdžio tiesioginę transliaciją buvo galima stebėtu internetu.

Savivaldybės administracijoje nustatyta reikšminga klaida

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačinė informavo, kad audito procedūros buvo atliktos keturiose biudžetinėse įstaigose. Tai Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės rajono savivaldybės iždas.

Auditorių atlikto darbo tikslai siejami su mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimo teisės aktams įvertinimu ir mokėtinų, gautinų sumų apskaitymo teisingumu. Kontrolės komiteto nariai buvo supažindinti su mokėtinų ir gautinų sumų įvertinimo ataskaita, kurios išvadose įvardinami trūkumai dėl atskirų inventorizavimo aprašų – sutikrinimo žiniaraščių sudarymo ir jų pildymo.

Auditoriai nustatė, kad savivaldybės administracijoje nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių skolų pripažinimo beviltiškomis. Tokių skolų, kurios senesnės nei 10 metų, sumos sudaro 17 221, 53 euro. Audito metu buvo nustatyta reikšminga klaida Savivaldybės administracijoje. Dėl beveik dviejų milijonų eurų mokėtinų ir gaunamų sumų nustatyta, kai formaliai ir neišbaigtai yra atliktos inventorizacijos. Taip pat nustatyta, kad neužregistruoti ir neinventorizuoti 10 776,54 euro išankstinių apmokėjimų. Nustatyta, kad biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai neskelbiami interneto svetainėje. Visose keturiose įstaigose, jų apskaitos politikose, nereglamentuoti avansiniai mokėjimai, nenustatyta avanso apyskaitos forma, pildymo ir atsiskaitymo tvarka. Audituotose įstaigose įgyvendinta devynios iš dešimties pateiktų rekomendacijų, o viena yra vykdymo stadijoje.

Nekilnojamas turtas naudojamas neefektyviai

Nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito tikslas – įvertinti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės, patikėjimo teise ir kitais pagrindais valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo turto efektyvumą. Audito metu buvo nustatyta, kad nesivadovaujama Savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais savivaldybės nekilnojamo turto valdymą, naudojimą ir disponavimo juo ataskaita, kuri teikiama iki einamųjų metų liepos 1 dienos.

Nustatyta, kad nepateiktos Savivaldybės tarybai svarstyti ataskaitos už 2017 ir 2018 metus. Taip pat auditoriai nustatė, kad Šilutės rajono savivaldybėje nenustatyta tvarka, kuria reikėtų vadovautis dėl nekilnojamo turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo. Ne visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas yra naudojamas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Nepakankamai efektyviai naudojamas Savivaldybės turtas - 105 nekilnojamo turto vienetai, bendru plotu 6 626,31 kv. m (ūkio paskirties pastatai, jų priklausiniai ir kt.), kuriais faktiškai naudojasi fiziniai asmenys – gyventojai, turintys teisę be konkurso juos privatizuoti. Šis nekilnojamas turtas nenaudojamas Savivaldybės reikmėms ir statiniai nepaženklinti inventoriniais numeriais kontrolės tikslais. Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis kratosi atsakomybės: „Tai ne mūsų turtas, tai valstybės turtas, kurį valstybė nesutvarkė parduodama butus“.

Aiškintasi, kiek pajamų gaunama už trumpalaikę nuomą valstybės įstaigose. Nustatyta, kad biudžetinės įstaigos nepakankamai išnaudoja nekilnojamą turtą trumpalaikei nuomai. Todėl negaunama papildomai pajamų už trumpalaikę nuomą.

Nepakankama socialinio būsto kontrolė

Savivaldybės nuomojamo socialinio būsto vertinimo ataskaitoje teigiama, kad nesivadovaujama Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl socialinio būsto nuomos sutarčių.

Nuo 2016 metų sudarytos Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartys yra neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nustatyta, kad kai kuriais atvejais nuomininkai neinformuoja Savivaldybės administracijos pasikeitus šeimos narių skaičiui. Socialiniame būste gyvenantiems pasikeitus šeimos narių skaičiui, turi būti sudaroma nauja socialinio būsto nuomos sutartis. Nustatyta atvejų, kada išnuomotame socialiniame būste gyvena sutartyje neįrašyti asmenys (vyrai, sugyventiniai, draugai). Pasitaikė atvejų, kai nuomininkai nedaro socialinio būsto einamojo remonto savo lėšomis, atskiros patalpos neremontuotos nuo būsto gavimo dienos, nors sutartimi nuomininkai įsipareigoja ne rečiau kaip kas penkerius metus daryti einamąjį socialinio būsto remontą.

Nustatyta , kad iki 2019-11-28 Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše nebuvo nustatytos kontrolės procedūros dėl tikrinimų: kaip mokami mokesčiai už paslaugas bei nuomojamo socialinio būsto būklės. Socialinio būsto būklės vykdoma kontrolė nėra pakankama, teigiama kontrolierių išvadoje. Jų nuomone, nepakankamai buvo vykdyta Savivaldybės būsto nuomininkų įsiskolinimų kontrolė, nes kai kurių nuomininkų skolos tęsiasi nuo praėjusių laikotarpių.

Kontrolierių įstaigos vertinimu, susidariusios skolos, tai reikšminga negauta pajamų suma, kuri galėjo būti panaudota socialinio būsto modernizacijai ir plėtrai, siekiant didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Taip pat auditoriai nustatė, kad yra susidariusi ydinga situacija, kuri neskatina laikiną būstą gavusių jaunų šeimų ir darbingų asmenų ieškoti galimybių gauti didesnes pajamas. Mat tokie asmenys, viršiję numatytas metines pajamų ir turto ribas, netektų paramos ir laikino būsto. Šilutės rajono savivaldybės administracija šiuo metu turi 131 socialinį būstą. Pasisakydamas dėl socialinio būsto kontrolės stokos, administracijos direktorius V. Pozingis sutiko su kontrolierių pastabomis.


Straipsnio komentarai

..2020-05-28
tai kur tie auditoriai buvo anksčiau? Jeigu nėra pateikta ataskaitų tai vadinasi nereikia daryti auditų? Nėra ką kontroliuoti? Auditoriai miega ant tylios auditorijos kaulų ir kaukolių bylų. Koks čia auditas tai tik beraščiai piemenys kurie gano juodas avytes baltose lankose. Jeigu jiems liepsi klauptis į kampą ant žirnių tai jie taip ir padarys: nusipaišys ant lapo žirnių ir užrašys kad klaupėsi, ir nuneš į archyvą kad byla būtų įrašyta kaip pergalinga ataskaita. turbūt jie patys yra kontroliuojami kažkokios auditorijos dėl kurios ir atlieka tuos auditus. Savivaldybė turi "iždą". Įsivaizduojate kaip kokie padvoriniai carai. Tai kaip čia skaitosi jie ar biudžetininkai ar nebiudžetininkai? Jeigu jie "iždininkai", kur su vyriausybe bendraujama per kažkokį vyriausybės atstovą klaipėdoje, kuris kaip sugedęs telefonas matyt atstovauja visai kitos valstybės vyriausybę ar vyriausybes. Kas čia iš viso per pavardė "subačinė"? Tai kaip pačios kontrolierės pavardė? Kas kontroliuoja kontrolierius? Ar kontrolieriai ir kiti savivaldybės "tarnautojai" gyvena tarnybiniuose būstuose? Man tai yra aktualu, nes aš pragyvenau šiliutėje jau beveik 50 metų pas šlykščius buožes ir vis dar nesulaukiau net pasiūlymo kad kas išduotų vardą ir pavardę kad nors galėčiau stotis į eilę socialiniam būstui gauti. Kaip čia tie visi beraščiai aferistai gavo darbą toje savivaldybėje? Iš kur jie yra visi atsibastę? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?