Per septyniolika metų gerokai pasikeitė Socialinių paslaugų centras

2020-09-04, Nijolė Kovaliova, Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras nuo 2003 metų  profesionaliai rūpinasi labiausiai pažeidžiamais šio krašto bendruomenės nariais, kurie dėl savo amžiaus, ligos, socialinių įgūdžių stokos, įvairių patiriamų socialinių rizikų patys savarankiškai negali išspęsti jiems kylančių problemų ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Paslaugų – daugybė

Kasmet įstaigoje vidutiniškai apie 250 asmenų ir jų šeimos nariai pagal socialinę situaciją gauna jiems reikalingą pagalbą. Įstaiga stengiasi lanksčiai ir operatyviai reaguoti į klientų problemines situacijas, pasiūlydama jiems pačias profesionaliausias socialines paslaugas. Pagal teikiamų socialinių paslaugų analizę, bendruomenėje ypač aktualios pagalbos namuose, dienos socialinės globos asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos,  specialiojo transporto paslaugos,  psichosocialinės paslaugos, vaikų dienos centro paslaugos.

Kompleksinių paslaugų teikimas įstaigoje skatina Pagėgių savivaldybės bendruomenės socialinės gerovės augimą. Įstaiga ypač lanksčiai ir greitai reaguoja į bendruomenės poreikius bei jiems kylančiais socialines problemas. Naujų paslaugų įstaigoje atsiradimas rodo nuolatinį įstaigos tobulėjimą bei profesionalų požiūrį į kylančias bendruomenėje problemas. Verta prisiminti, kad Pagėgių savivaldybė buvo pirmoji po Vilniaus miesto pradėjusi teikti laikino apgyvendinimo paslaugas krizių namuose, kurie pagelbėjo ne vienai šeimai išsaugoti savo vaikus nuo institucinės globos. 

Šiandien įstaigoje paslaugas gali gauti įvairaus amžiaus asmenys – nuo judraus mažamečio iki garbingo amžiaus senolio. Teikiamų socialinių paslaugų spektras ypač platus: informuoja ir konsultuoja visus savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais, organizuoja ir teikia socialinės pagalbos namuose paslaugas, laikinai apgyvendina asmenis iškilus įvairioms socialinėms problemoms, organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, teikia transporto paslaugas, organizuoja ir teikia pagalbą neįgaliems asmenims, paslaugas šeimoms ir vaikams, teikia vaikų užimtumo paslaugas.

Įgyvendino devynis svarbius projektus

Profesionalų požiūrį į socialinį darbą įstaigoje rodo ir Europos Sąjungos lėšų įsisavinimas įgyvendinant socialinės atskirties mažinimo projektus. Per pastaruosius 10 metų įstaiga dalyvavo pati įgyvendindama ar kaip partneriu devyniuose  projektuose.  Svarbu paminėti didžiausią pridėtinę vertę bendruomenėje sukūrusius ir Europos Socialinio Fondo geriausiai vertintus projektus.  Vienas labiausiai išskirtinų projektų „Dirbdami kurkime šeimos gerovę“, kuris 2014 metais gavo „Europos burių 2013“ nominaciją „Už galimybę dirbti jaunimui“. Pamenu, ką kalbėjau atsiimdama  nominaciją:

„Šį vakarą nominacijos atsiimamos įvairios: už atnaujinamus pastatus ar inovacijas ir kita. Noriu pasakyti, kad Pagėgiuose taip pat gražios gatvės ir atnaujinami pastatai. Tad mūsų socialinių paslaugų teikėjų tikslas dirbti taip, kad būtų kas tomis gatvėmis vaikščiotų, o ne išvyktų dirbti į užsienį. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas sunkiai derinantiems darbo ir šeimos įsipareigojimus gyventojams, kad nebūtų priežastis nedarbui, dėl to, kad neturi kur palikti savo mažamečių vaikų ar kitų artimųjų, kuriems reikalinga priežiūra. Noriu padėkoti projekto partneriui AB Vilkyškių pieninei. Noriu padėkoti pagėgiškiams, kurie patikėjo projektu ir patikėjo mums savo vaikučius, nes tai mums buvo iššūkis, nes vaikų užimtumo kambariuose reikėjo sukurti sąlygas, alternatyvias vaikų darželiams. O svarbiausia - tai Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojams, kurie dirbo projekte socialiniais darbuotojais, vaikų užimtumo specialistais, socialinių darbuotojų padėjėjais. Taigi, visų mūsų ketverių metų įtemptas darbas prabėgo labai greitai ir rezultatas - ši nominacija. Esame įsitikinę, kad tokie projektai motyvuoja dirbti gimtinėje ir apie emigraciją negalvoti“. 

Vykdant projektą buvo sukurta apie 40 darbo vietų. Neįgalus jaunimas gavo kokybiškas užimtumo paslaugas tuomečiame Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centre. Senyvo amžiaus asmenys buvo prižiūrimi jų pačių namuose, kol artimieji dirbo. Tam tikslui buvo įsigytas projekto lėšomis 12 vietų autobusas, kuris iki pat šiol tarnauja savivaldybės žmonėms. Šiuo metu juo į Tauragę planinėms hemodializės paslaugoms vienu metu vežiojami penki gyventojai. Parvežami maisto produktai iš Tauragės prekybos centrų, kurių galiojimas baigiasi tą pačią dieną ir juos reikia išdalinti. Kiekvieną pirmadienį šis maistas išdalinimas apie 40-čiai asmenų, kurių labai mažos pajamos. Atsivežami toliau gyvenantys vaikučiai į Vaikų dienos centrą, autobusas naudojamas tekti ir kitas įstaigos paslaugas.

Bendradarbiauja su užsienio kolegomis 

Įstaiga nuolat palaiko glaudžius ryšius su aukštosiomis, profesinio rengimo mokyklomis organizuodama seminarus, apskrito stalo diskusijas, priimdama studentus į praktiką. Įstaiga bendradarbiauja su Italijos, Norvegijos ir Danijos socialinių paslaugų įstaigomis, perimdama jų patirtį ir dalindamasi savo gerąja darbo praktika. 2013 metais organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Pagėgiuose, kurioje dalyvavo kitų savivaldybių atstovai, pranešėjai iš Lenkijos, Italijos, Norvegijos, Danijos, suteikta galimybė pasidalinti sukaupta gerąja patirtimi.

Didelis dėmesys įstaigoje skiriamas darbuotojų kompetencijų tobulinimui. Darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, įstaigoje kuriamos ir išbandomos inovatyvios metodikos. Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras buvo vienas iš pirmųjų šalyje profesionaliai susisteminęs socialinį darbą su šeimomis, patiriančiomis riziką.

Per tuos septyniolika metų gerokai pasikeitė Socialinių paslaugų centras, jo veikla dabar reglamentuojama ne tik savivaldos, nacionaliniais, bet ir Europos Sąjungos norminiais aktais, be to, vis didėja reikalavimai teikiamų paslaugų kokybei.

Nuo 2016 metų kartu su socialiniais partneriais vykdomas integralios pagalbos projektas. Projekto lėšomis įstaiga aprūpinta automobiliais, reikalingomis priemonėmis, paruošti slaugytojų padėjėjai, kad būtų galima teikti globos ir slaugos paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams. Vienu metu tokių paslaugų teikiame vidutiniškai 40-45 neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims.

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos vidutiniškai 19 asmenų vienu metu.

Labai svarbus savivaldybės gyventojams šiuo metu tebevykdomas projektas „Bendruomeninės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“. Svarbiausia tai, kad šiuo projektu gali naudotis bet kuri savivaldybės šeima.

„Pagrindinė mūsų idėja ir noras – kad kiekviena šeima galėtų gauti jai reikiamą pagalbą. Šeima yra nuolatinis, sudėtingas ir atsakingas darbas, ir šiame darbe niekas neturi būti paliktas vienas. Kiekviena šeima susiduria su kasdienybės iššūkiais, nė viena jų neapsaugota nuo traumuojančių netekčių, šeimos gyvenimo ritmą keičiančių ligų, skaudžių skyrybų, sunkumų randant kelią į vaikų širdis, ugdant juos dorais, atsakingais žmonėmis. Kiekviena šeima gali ir turi prašyti pagalbos vos prireikus – tai ne gėda, o sąmoningos ir brandžios visuomenės bruožas. Todėl ir kviečiame šeimas: ateikite, sužinokite, o prireikus – kreipkitės“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras kalbėdamas apie projektą pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/nemokamu-renginiu-ciklas-jw33.html).

Pagėgių savivaldybės administracija prisijungė prie šios idėjos ir su partneriais: Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centru ir VšĮ „Sudoku“ pradėjo vykdyti projektą „Bendruomeninės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Nuo praėjusių metų prisijungė ir dar vienas partneris - Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija, kuris teikia asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems. Įgyvendinant projektą, Pagėgių savivaldybėje gyvenančios šeimos gali nemokamai gauti šias paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialines, šeimos įgūdžių ir sociokultūrines paslaugas, mediacijos paslaugas.

Svarbu pažymėti, kad centras šiuo metu diegia EQASS kokybės sistemą. Ši sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Esame projekto, kurį vykdo VšĮ Valakupių reabilitacijos centras prie Neįgaliųjų reikalų departamento, partneriai.

Didžiuojuosi savo komanda

Įstaiga nuo pat įsikūrimo pradžios dirba taip, kad kiekvienas gyventojas galėtų kreiptis dėl sau ar jo šeimos nariui reikalingų socialinių paslaugų. Dėmesį skiriame visoms gyventojų grupėms.

Dedamos pastangos, kad galėtų gauti tinkamas paslaugas asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu. Tačiau reikia pripažinti, kad tai nėra lengvas kelias. Daugiausia tai būna trumpalaikė būsena, kuomet bandoma priimti  specialistų pagalbą.

Nors turime atvejų, kuomet blaivus buvo ir keletą metų. Tačiau vertinga ir tai, kuomet vaikai, šeima gyvena blaivioje aplinkoje nors kurį laiką. Tokius išskirtinius atvejus turėjau galimybę pristatinėti kaip gerąją patirtį Suomijoje 2011 metais, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Europos Komisijos organizuotame renginyje.

Įstaigos darbuotojai už ilgametį darbą ar labai atsakingai atliekamas pareigas kiekvienais metais gauna mero padėkas Socialinio darbuotojo dienos proga.

Įstaiga jau 2010 metais buvo įvertinta savivaldybės vadovų už sėkmingą projektinę veiklą ir socialinių paslaugų plėtrą.

2016 metais įstaiga gavo padėkos raštą iš tuometės Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės už vaikų dienos centro veiklą. Įstaiga jau berods nuo 2007 metų gauna finansavimą vaikų dienos centro veiklai. 

2019 metais gauta padėka už projekto „Galimybė gyventi kitaip“ vykdymą iš LR užimtumo tarnybos.

17-os metų darbą sunku sudėti į popieriaus lapą. Tik įstaigos darbuotojai supranta, kad tobulėjimui ribų nėra. Ir dar yra ką veikti. Nors įstaiga apima platų paslaugų spektrą, tačiau paklausa paslaugoms dar neišpildyta, ypač neįgalių, senyvo amžiaus asmenų priežiūra jų namuose. Senėjant visuomenei, ir tuo labiau, kai daugeliu atvejų seni tėvai lieka be artimųjų (nes jie emigravę), reikia plėsti šias paslaugas, didinti žmogiškuosius išteklius šių paslaugų teikimui. Reikia didesnį dėmesį skirti neįgaliųjų šeimoms. Neįgaliųjų artimieji turi teisę palikti savo artimuosius, kad jie galėtų pailsėti.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad norisi padėti ir socialiniams darbuotojams, kurie dirba su šeimomis. Yra savivaldybėje šeimų, kuriuose yra kūdikėlių ir tėvai turi problemų dėl psichinės negalios. Ir nėra garantijos, kad tinkamai pasirūpins savo vaikučiu. Tokioms šeimoms turėtų būti priskirti socialinių darbuotojų padėjėjai, kad būtų daugiau dėmesio skiriama kūdikėlių priežiūrai. 

Didžiuojuosi savo komanda, žmonėmis, kurie ir karantino metu buvo pirmoje fronto linijoje ir teikė būtinąsias socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenės nariams. Nė vieną dieną nebuvo „užrakintos“ įstaigos durys. Buvo imtasi visų priemonių, kad centro darbuotojai neužsikrėstų ir nenuneštų viruso prižiūrimiems klientams. Įstaigoje dirba 40 darbuotojų. Beje, norisi prisiminti, kad įstaiga pradėjo veiklą 2003 metais nuo įstaigos vadovo ir dviejų lankomosios priežiūros darbuotojų.

Darbas ekstremaliomis sąlygomis tik dar kartą įrodė, kad centras sugeba greitai ir lanksčiai reaguoti į pokyčius visuomenėje, stengiasi maksimaliai atsiliepti į kiekvieno bendruomenės nario poreikius ir yra akivaizdus traukos centras problemų ištiktiems žmonėms.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2020-09-04
aparteidinio talibano gestapo konclagerio prižiūrėtojai kur krauna klipatas į krematoriumų krosnis. kokie įmitę buožės. kodėl nesirūpina savo sveikata? turbūt sėdi ir ėda visą dieną pyragus, kuriuos formina kad dalija vargstantiems, nes taip ir yra jugi nukrenta trupinių po stalu. turbūt visą socialinę pagalbą neformaliai sau į namus susineša ir suvalgo, nors formaliai formina ant jau nuklipatintų nabašninkų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka