Tegul vaikų, netekusių tėvų globos, likimai būna prioritetu visuomenei. Ar tai įmanoma?

2021-04-11, Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro socialinė darbuotoja, atestuota GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) specialistė Nijolė Laugalienė 

„Didžiausias įrodymas, kad Dievas pasitiki žmogumi, yra gimstantis kūdikis... Kartais būna, kad žmogus pats sugriauna Dievo pasitikėjimą savo elgesiu, arba jį apgauna nusisukdamas nuo savo vaikų, palikdamas juos likimo valiai...“ (autorius nežinomas).

Kas tai yra globos centras, kokios jo funkcijos? Globos centras - tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą tėvų globos netekusiems globojamiems, įvaikintiems, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globėjams (rūpintojams), susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

Šiuo metu Lietuvoje yra 66 globos centrai. Kiekvienoje savivaldybėje yra bent vienas globos centras. Jų veiklą reglamentuoja „Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas“:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639?jfwid=j9ohh56eu.

Pagėgių globos centras dirba jau trečius metus, nuo 2018-08-01. Čia paslaugas dėl vaikų globos ir įvaikinimo teikia 4 specialistai: Globos centro socialinė darbuotoja-globos koordinatorė Virginija, psichologas Audrius ir dvi socialinės darbuotojos - VVTA ir ĮT atestuotos GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  specialistės Asta ir Nijolė.

Globos centras vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paiešką, rūpinasi, kad kiekvienam vaikui, kuriam reikalinga laikinoji ar nuolatinė globa, būtų surastos geriausiai jo interesus ir poreikius atitinkančios išeitys: šeimos, turinčios artimus emocinius arba giminystės ryšius, budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), įtėviai ar šeimynos, bendruomeniniai globos namai.

Specialistai konsultuoja ir teikia informaciją ketinantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar norintiems steigti šeimyną. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys Asta ir Nijolė – Pagėgių globos centro socialinės darbuotojos - GIMK specialistės, organizuoja ir vykdo GIMK programos mokymus būsimiems budintiems globotojams, globėjams(rūpintojams), globėjams artimiems giminaičiams, įtėviams bei atlieka budinčių globotojų, globėjų ir įvaikintojų vertinimą pagal GIMK programą.

Atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius, globėjus, budinčius globotojus ir teikia išvadas dėl pasirengimo prižiūrėti, globoti ir įvaikinti vaikus. Vertina globėjų, susijusių giminystės ryšiais šeimas, dėl galimybės priimti svečiuotis vaikų globos namuose ar šeimynoje gyvenančius vaikus ir teikia rekomendacijas. Kartu su globos koordinatore peržiūri, vertina globos kokybę, bendradarbiauja su savivaldybės administracija, atvejo vadybininkais, TBK (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi), ĮT ir teritorinio vaiko teisių skyriaus specialistais, seniūnijomis, savivaldybės ugdymo it kt. įstaigomis.

Globos centro globos koordinatorė Virginija koordinuoja visas šios centro teikiamas paslaugas: socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas, periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką, sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą, organizuoja kitų reikalingų specialistų konsultacijas, dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose ir nuolatinės globos peržiūrose, kai globos centras teikia paslaugas globėjui (rūpintojui) ir (ar) globojamam (rūpinamam) vaikui, organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

Regis, visa Lietuva domisi ir seka įvykius apie vaikų likimus: netektis, smurtą prieš juos ir pan. Visi piktinasi, kai nesiimama priemonių užkirsti kelią tokiais atvejais. Bet, antra vertus, taip pat piktinamasi, jei ir imamasi jų. Nes daug kam tos priemonės atrodo nepriimtinos, netinkamos ar peržengiančios ribas, sukelia įvairių nuomonių, komplikacijų, iškraipymų ir interpretacijų. Atrodytų lyg ir natūralu: visuomenėje niekada nėra vyravusi viena nuomonė, visada ji skyrėsi, skiriasi ir skirsis. Tačiau visada norisi, kad būtų formuojama teigiama nuomonė ir kuo platesnis žmonių ratas dalintųsi daugumos teisingu požiūriu, tinkama linkme.

Todėl šis straipsnis ir gimė todėl, kad girdint dviprasmių ir net piktų nuomonių, kyla daug visokių minčių, Dažnai mus užvaldo noras kuo daugiau sužinoti patiems ir padėti suprasti kitiems įvairius dalykus, apie kuriuos išmanome ir suprantame. Daugiau domimės, mokomės, taikome praktikoje, vadovaujantis moksliniais tyrimais, įrodymais ir daugiamete pedagogų bei turinčių patirties vaikų globoje žmonių bei pačių globojamų vaikų ar buvusių globotinių  nuomonėmis ir patyrimais. Tam ir dalinamės informacija Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro svetainėje bei Globos centro Facebook paskyroje, elektroninėje mainų sistemoje Globoscentrai.lt, pagal galimybes savivaldybės elektroninėje svetainėje, spaudoje.

Savo Facebook paskyroje dalinamės įvairia informacija apie vaikų globą, psichologų patarimais, bendro pobūdžio globos analizėmis, straipsniais pedagoginėmis ir ugdymo temomis, dalinamės veiklomis karantino metu, kitų globos centrų, VVTA ir ĮT  informacija bei straipsniais apie darbo ir pagalbos koordinavimą globėjų šeimose, niuansais ir įvairove, kviečiame į GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) programos mokymus Lietuvoje gyvenantiems asmenims tiek fizinio kontakto būdu pagal visus reikalavimus, tiek nuotoliniu, per įmanomas, su pageidaujančiais juos lankyti suderintas elektronines platformas (programėles). Šeimas, globojančias ar įvaikinusias vaikus, netekusius tėvų globos, nuolat konsultuojame jiems rūpimais klausimais, teikiame psichologo, socialinio darbuotojo, globos koordinatoriaus nemokamas paslaugas. Padėdami esamiems globėjams ir budintiems globotojams, suteikiame laikino atokvėpio paslaugas, kviečiame pailsėti, organizuojame ekskursijas, išvykas, globėjų dienas, kurios jau tapo tradicija ir yra pripažinta Globėjų diena – liepos mėnesio pirmasis sekmadienis - Lietuvos Respublikos Seime, renginius.

Savo jėgomis ir išmone ruošiame sveikinimus globėjams įvairiomis progomis, stengiamės bendrauti pakankamai artimai, nepažeisdami šeimos konfidencialumo ribų. Visas paslaugas globėjams ir norintiems jais tapti teikiame nemokamai! Visa tai – darėme užpernai, pernai, darysime ir šiemet, 2021 metais, dėl mūsų ateities – dėl visų mūsų vaikų!

„Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyje užimantys daugiausia vietos. Pasiklydę, išdykę, gražūs, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų būti pažintais, todėl reikėtų žvelgti giliau - ką reiškia būti vaiku, o ne tik į tai, ką reiškia vaiką auginti. Leiskime vaikams augti!“ (autorius nežinomas).

Pagėgių savivaldybės vaiko globos centras ir Globos centras savo veiklą vykdo Klaipėdos g. 4, Pagėgiuose. Pasiteirauti: bendras tel. 8 441 70025, mob. 8 684 79337.

El. paštas: globoscentras.pagegiai@gmail.com, tinklalapis: https://l.facebook.com/l.php...

 


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2021-04-11
Jau antraštė iš karto patyčios, kur kažkas tarsi "netyčia" nesuprantama ramstantis kuo gerais ketinimais išgrįstais krematoriumų pečiais. Ir šiuo atveju negalima galvoti kažkaip apie tai kas buvo pirmiau višta, kiaušiniai, vištos su kiaušiniais, gaidžiai, tt. Nes čia atseit kažkokios "perestroikos" kurios nusižiūrėtos iš užsienio. nors iš tikrųjų kalba eina apie speCIAlistų šiltas kėdutes prikimštas lobių. Tad čia kažkas panašaus kaip kad va zokniuose dislokuojamas NATO naikintuvas kad "globoti" lietuvos žydrą padangę, bet kad tą naikintuvą eksplotuoti reikalinga speCIAlistai. Jugi neduosi slyvanosiui petrui skristi su naikintuvu. Gali dar ne tą mygutką paspausti ir pridaryti daug našlaičių. Nes matot čia irgi kalbama tik apie vaikus pas kuriuos jau buvo "globa" ir kurios jie neteko. Tai yra kalbama apie kažkokius kitokius vaikus ir "išeitis", kur rūpinamasi tų vaikų "išeidinimu". Jeigu vaikai būtų visuomenė ty visuomenės dalis, nesvarbu ar su tėvų "globa" ar be jos, tada tai visuomenei nereikėtų rūpintis tų vaikų "likimais" ir išlikimais, nes tai būtų kažkas taip natūralaus tarsi pasirūpinimas pačiu savimi. Nu viskas kas čia kalbama yra karinių operacijų makaronai, nes vis tiek yra neadresuojami kažkokie pirmumo reikalai. Tiek daug visokių globalizacijos geltono lietaus metodų: rūpintojas, rūpintojėlis, globėjas, globotojas, globarastas, rūpinteradzė, tt.. Nu kad jeigu čia pragaras, tai nei vienas lietuvių kalbos žodis negalioja. Žodis "globa" reiškia tą patį ką ir žodis pragaras. Va kas blogiausia globa ir rūpyba kad yra globalizuotas pasaulis... Talibano, gestapo, aparteidas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?