Vienas gimtadienis, dvejos muštynės...

2021-08-02, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų birželio 15 dienos baudžiamosios bylos nuosprendis, perkvalifikavus kaltes, tiesiog apsivertė: trys jauni teisiamieji, kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu (BK 284 str.) ir nesunkiu sveikatos sutrikdymu (BK 138 str. 2 d. 8 p.), išteisinti, kaip neperžengę būtinosios ginties ribų, o trys nukentėjusieji, gimtadienio šventės dalyviai atokioje sodyboje, pripažinti pirmi išprovokavę ir pradėję muštynes, bet gavę grąžos nuo atvykėlių.

Nusikaltimų laikas ir vieta: 2018-ieji, rugsėjo 10-oji, apie 00 val. 57 min., atoki sodyba laukuose, Juknaičių seniūnijos valdose. Čia švęstas vieno asmens gimtadienis. Šiemet į kaltinamųjų suolą sėdę broliai Tadas (gimęs 1992 m.) ir Aivaras (gimęs 1995 m.) N. bei jų draugas Andrius Š. (gimęs 2001 m.) atvažiavo į vienkiemį parsivežti iš šventės pastarojo sesers, kuri gyvena su Aivaru N., pora augina mažametę dukrą. Trijulė anksčiau neteista, atlėkė į kaimą Tado N. vairuojamu „Audi“ markės automobiliu apie 22 valandą. Visi blaivūs. Apgręžtas automobilis sustojo ant įvažiavimo į kiemą. Lauke prie stalo sėdėjo keli asmenys. Iš automobilio išlipęs Aivaras N. nuėjo parsivesti sugyventinės ir dukros, parnešti pastarųjų daiktus. Tadas N. Ir Andrius Š. liko laukti mašinoje. Atvykėliai neketino užsibūti.

Aivaras N., parsivedęs sugyventinę ir įkėlęs ant galinės sėdynės dukrelę, pasakė draugams, jog name buvo agresyviai užpultas A. D., kuris nenorėjo išleisti jo draugės. Čia ir glūdėjo būsimo aršesnio konflikto šaknys. Kai Aivaro N. draugė prisiminė palikusi kieme ant stalo mobiliojo ryšio telefoną, jo paimti ėjo Aivaras N. Tuomet ir kilo muštynės. Viskas vyko labai greitai, stichiškai.

Tadas N., pamatęs prie automobilio galinio sparno besistumdančius, besikumščiuojančius brolį bei neblaivų A. D., išlipo juos išskirti ir gavo smūgį į sprandą. Kas trenkė, nepamatė. Aplink sukinėjosi daugiau žmonių. Agresyviai nusiteikę, neblaivūs buvo M. V. ir M. K. Tadas N., bandydamas išskirti konfliktuojančius, pargriovė jį puolantį A. D. ant žemės. Parklupo ir pats, nes A. D. traukė jį žemyn, suplėšė megztinį. Vyrai susigrūmė. Išsivadavęs Tadas N. puolė prie savo automobilio norėdamas kuo greičiau išvažiuoti. Lipant į mašiną nebeįsidėmėjo dviejų vaikinų, kurie spardė automobilį.

Beišvažiuojant iš kiemo kažkas mestu buteliu pataikė į automobilio galinį stiklą ir šį suskaldė. Išsigandusi mažametė mergaitė pravirko. Po to į automobilį įsėdo jos tėvas. Tadas N. dėl įvykio ir apgadinto automobilio ketino kviesti policiją, bet patartas persigalvojo nesibylinėti, o nedelsiant, tą patį vakarą vėl nuvažiuoti į sodybą taikiai susitarti dėl išdaužto automobilio stiklo žalos atlyginimo.

Derybos neišdegė

Antrą kartą į atkampią sodybą laukuose atvažiavo apie 1 valandą nakties dviem automobiliais, šešiese. Ankstesnė kompanija vyko Tado N. automobiliu, prisidėję vyrai – T. Š. automobiliu. Kaip ir per daug derybininkų numatytam taikiam pokalbiui. Antra vertus, kodėl to vizito, žinant, kad vienkiemyje girtų daugiau nei blaivių, neatidėjus bent ryto metui, kiek prasiblaivius automobilio gadintojams, smurtautojams. Nuspręsta kitaip. Baudžiamojoje byloje šis faktas pavadintas organizuota keršto akcija dėl ankstesnio konflikto ir automobilio apgadinimo, veikiant bendrininkų grupe iš chuliganiškų paskatų. Tuo apkaltinti broliai Tadas ir Aivaras N. bei jų draugas Andrius Š. Kiti trys įvykio dalyviai, važiavę į sodybą, tapo liudytojais. 

Derybininkams išlipus iš automobilių sodyba jau skendėjo tamsoje. Prie įėjimo į namą Tadas N. ant laiptų sutiko A. D. Pastarojo paklausė, kas atlygins žalą už apdaužyto automobilio remontą, kainuosiantį 1 000 eurų. Atsakyta ne žodžiu, o kumščio smūgiu į kairį paakį. Tadas N. išsilaikė, nenugriuvo, gindamasis trenkė atgalios mušeikai į galvą. Pastarasis, neišlaikęs pusiausvyros, įvirto į koridorių ir nugriuvo ant grindų. Nebesikėlė, gulėjo susiėmęs už galvos.

Niekas jam daugiau smūgių nesudavė, nespyrė. Tadas N. neneigė, jog smūgio būta stipraus, nes sportuoja, užsiima kultūrizmu. A. D. jam irgi trenkė stipriai, smūgį jautė 4 dienas. Kai mušėsi su A. D., šalia brolio bei draugų nebuvo. Kieme priėjusi moteris prašė važiuoti namo, o viską išsiaiškinti rytoj. Kitą dieną Tadas N. dėl sumuštos akies, apgadinto automobilio kreipėsi į ligoninę ir policiją. Tado N. nuomone, policijos pareigūnas, apžiūrėjęs ir fotografavęs jo mašiną, dirbęs atmestinai, atkalbinėjęs rašyti pareiškimą dėl sumušimo, kad nereikėtų atlikti ikiteisminį tyrimą. Automobiliui padarytą žalą įvertino specialistas. 

Tik pastūmė girtą vyrą...

Kaltinamasis Andrius Š., kaip broliai Tadas ir Aivaras N., kaltės neprisiėmė, nesimušė, tik pastūmė, jo nuomone, jį pulti pasirengusį girtą M. K. Šis pargriuvo ant šono. Matė, kad agresyviai nusiteikęs Aivaro N. atžvilgiu A. D. buvo laikomas ant laiptų draugo ir moters. Kodėl jie konfliktavo, Andrius Š. nežinojo. Į vienkiemį, jo tetos sodybą, atvažiavo vakare kartu su savo svainiu Aivaru N. Sodyboje buvo švenčiamas jo sesers pusbrolio gimtadienis. Susimušė tik Aivaras N. ir A. D. Andrius Š. smūgį į veidą kumščiu gavo lipdamas į automobilį. Prakirto lūpą. Kas vožtelėjo, nepastebėjo. Į medikus nesikreipė, niekam pretenzijų neturėjo. Kažkas spardė automobilio dureles. Pradėjus važiuoti išgirdo dūžtančio galinio stiklo garsą, nes į mašiną buvo sviestas daiktas. Patirtą žalą įvertino stabtelėję, pavažiavę apie kilometrą. Visi jautė išgąstį. Vėliau seserį su vaiku paliko namuose, o patys nuvažiavo susitikti ir pasikalbėti su Andriaus Š . pusbroliu bei dėde, ką daryti. Nutarė sugrįžti į sodybą pas jo giminaičius ir geruoju tartis dėl žalos atlyginimo. Į sodybą nulėkė dviem automobiliais, neturėdami tikslo keršyti už sugadintą automobilį. Lazdų ar kitokių įrankių, skirtų žmonių žalojimui, nesivežė. Kai atvažiavo antrą kartą, kieme švenčiančiųjų nebuvo. Prie laukųjų durų, apšviestų elektros lemputės, stovinėjo būrelis. Prie jų ir nuėjo. Paskutinis priėjęs Andrius Š. nematė ir negirdėjo, ką tarpusavyje buvo kalbėję Tadas N. ir A. D., kaip buvo kirsti smūgiai. Pastarasis jau buvo nugriuvęs koridoriuje. Kiti jam smūgių nesudavė. Andriaus Š. nuomone, konflikto kaltininkas – A. D., kuris pirmas kreipėsi į policiją ir buvo pripažintas nukentėjusiuoju.

Metė į nuvažiuojantį automobilį nugertą alaus butelį...

Kaip teisme parodė kaltinamasis Aivaras N., parsivežti sugyventinės ir dukrelės atvažiavo į sodybą apie 22 valandą, nors buvo žadėjęs atvykti apie 20 valandą. Pavėlavo dėl užsitęsusių ūkio darbų. Dėl to sugyventinė jam papriekaištavo, nes dukrelė jau miegojo. Sugyventinių pokalbį namo viduje girdėjęs neblaivus A. D. pagrasino Aivarą N. sumušti.

Užpuolė tuomet, kai išlipęs iš mašinos Aivaras N. ėjo paimti kieme ant stalo palikto draugės mobiliojo ryšio telefono. Vyrai susikibo, apsistumdė. Aivaras N. neneigė, kad galėjo suduoti vienas antram smūgius į veidą, krūtinę, bet jis sužalojimų nepatyrė. Juos išskyrė priėjęs brolis Tadas N. Nugertą alaus butelį metė į automobilį susierzinęs A. D. Sunkiai girtas A. D. smulkiai visų įvykio aplinkybių neprisiminė. Apklausiamas teisme nukentėjusysis A. D. teigė, jog incidentas sodyboje, pirmą kartą atvažiavus automobiliu „Audi“ trijulei, gimtadienio šventės nesugadino. Vieni svečiai po to išvyko, kiti, girtesni, nuėjo miegoti.

Deja, reikalas nebuvo baigtas, turėjo tęsinį. Antras gausesnių pajėgų išsilaipinimas kieme A. D. baigėsi liūdniau. Išėjęs į koridorių, kuriame degė elektros lemputė, A. D. pamatė link jo einančių daugiau nei trijų asmenų siluetus. A. D. tvirtino buvęs užpultas kelių asmenų vos peržengęs slenkstį. Po suduoto smūgio nugriuvo šonu koridoriuje ant betoninių grindų. Nugriuvęs dengė galvą rankomis nuo smūgių, juto bent 3 spyrius kojomis į rankas. Atsipeikėjęs policijos nekvietė, nemanė, kad sužalojimai rimti. Matė, jog nukentėjusiajam M. V. kraujavo kirstinė žaizda kaktoje. Pastarasis tvirtino buvęs sužalotas beisbolo lazda. A. D. namo išvažiavo išsikviestu taksi. Kitą rytą medikams sakė nugriuvęs, gavo siuntimą vykti į ligoninę, paguldė. Suvokdamas, kokios gali būti pasekmės, bijodamas prarasti darbą, pranešė apie įvykį policijai. A. D. dėl kairės akies sumušimo su kaulu lūžiu gydėsi ligoninėje. 

Dėl mažmožių – į atlapus...

Blaivių vyrų trijulė ir girta kompanija susidūrusi tarpusavyje leidosi į vaidą dėl mažmožio, dėl ne taip suprastų ketinimų. Vieniems kraują kaitino išgertas alkoholis, kitiems – galbūt savo galios suvokimas. Antras reisas į atokų vienkiemį pievose, pasitelkus daugiau talkos, deja, nevirto žadėtomis taikiomis derybomis dėl žalos atlyginimo, o tapo kruvinesne muštynių tąsa. Pasekmė: baudžiamoji byla ir pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų kaltinamųjų suolą šiemet, birželio 15 dieną, sėdo anksčiau neteisti Šilutės rajono gyventojai broliai Tadas ir Aivaras N., jų draugas Andrius Š. Bylą išnagrinėjo teisėjas Robertas Povilaitis, kaltinimą palaikė prokuroras Robertas Kasnauskas, dalyvavo nukentėjusieji M. K. ir M. V., taip pat nukentėjusysis – civilinis ieškovas A. D. Teisėjas, ištyręs į bylą surinktus faktinius duomenis, nusprendė: kaltinimai trijulei dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo veikiant bendrininkų grupe iš chuliganiškų paskatų nepagrįsti, todėl jų atžvilgiu priėmė išteisinamąjį nuosprendį. Nenustatyta, jog kaltinamieji veikė iš anksto susitarę, tyčia. Paprasčiau pasakius, kaltinamieji, užpulti sodyboje neblaivių asmenų, apsigynė neviršydami savo veiksmais būtinosios ginties ribų. Į tą pačią sodybą grįžo norėdami išsiaiškinti konflikto priežastis bei taikiai susitarti dėl žalos atlyginimo nekviečiant policijos.

Nukentėjusysis A. D. atsakė keiksmažodžiais, trenkė Tadui N. į veidą ir gavo smūgį atgalios, o atbėgęs agresyviai nusiteikęs M. V. buvo tik pastumtas. Du daržinėje pasislėpę neblaivūs vyrai klaidingai suvokė situaciją, įsivaizdavę, jog antrą kartą atvažiavusios grupės tikslas – kerštas. Teisėjo vertinimu kaltinamųjų gynyba atitiko nukentėjusiųjų kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą, todėl kaltinamieji veikė neperžengdami būtinosios ginties sąlygų. Broliai Tadas ir Aivaras N., Andrius Š., perkvalifikavus jiems pareikštus kaltinimus, išteisinti, esant jų veiksmuose baudžiamąją atsakomybę šalinančiai aplinkybei – būtinajai ginčiai (BPK 3 str. 1 dalies  7 punktas, 2 dalis).

Civilinio ieškovo – nukentėjusiojo A. D. patikslintas ieškinys priteisti solidariai iš civilinių atsakovų-kaltinamųjų Aivaro N., Tado N. ir Andriaus Š. 1 713,14 eurų turtinę ir 10 000 eurų neturtinę žalą, padarytą bendrais atsakovų nusikalstamais veiksmais, paliktas nenagrinėtas, kadangi kaltinamieji išteisinti: nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Nuosprendis apskųstas. Bylos likimas Klaipėdos apygardos teismo rankose.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?