Mokyklose mokinių laukia pokyčiai po vis nesibaigiančių pokyčių

2023-09-11
Šilutės M. Jankaus pagrindinėje kasmet daugėja moksleivių.
Šilutės M. Jankaus pagrindinėje kasmet daugėja moksleivių.
Rugsėjo pirmosios skambutis į mokyklas sugrąžino daugiau nei 600 pamario krašto moksleivių bei darželinukų. Nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas.

Laukia pokyčiai

Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyrius informuoja, kad naujais 2023–2024 mokslo metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose mokysis 6 123 mokiniai / vaikai. 1–12 klases lankys 4 514 mokinių, iš jų pirmokų turėsime 403. Priešmokyklinukų susirinks 364, o į darželius patrauks net 1 253 ikimokyklinukai.

Planuojama, kad mūsų vaikus šiemet ugdys 648 pedagogai – 493 bendrojo ugdymo įstaigose, 155 ikimokyklinėse įstaigose.

Kalbant apie pokyčius 2023–2024 mokslo metais, šiemet jų bus išties nemažai. Nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Jos bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokysis ir aštuntokai.

Taip pat keičiasi bendrieji ugdymo planai. Pradinėse klasėse naujovės susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į du dalykus: visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų. Pamokų skaičius didėja matematikai – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisideda 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2–4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.

Atsiras gyvenimo įgūdžių pamokos

Žmogaus saugos pamokas keičia gyvenimo įgūdžių pamokos. Ši programa pradedama įgyvendinti nelyginėse klasėse nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.: 1 ir 3 klasėse dalykas integruojamas į kitus dalykus arba skiriama atskira pamoka iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandų, 5 ir 7 klasėse skiriama 1 savaitinė pamoka, 9 klasėje – 1 pamoka kas 2 savaites, įgyvendinant prioritetines programos temas. Gyvenimo įgūdžių programos turinys platesnis ir apima tokias svarbias temas, kaip socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, žmogaus sauga ir elgesys kilus ekstremalioms situacijoms. Taip pat pirmoji pagalba, sveikatos ir lytiškumo ugdymas.

Naujovė laukia ir pradedančių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą: privalomas tampa matematikos modulis „Planimetrija“ (nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto dalyko programos kurso), o pasirinkusiems mokytis informatiką – privalomas modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“, taip pat privaloma tampa socialinė – pilietinė veikla – per dvejus metus ne mažiau kaip 70 val.

2023–2024 mokslo metais numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Mokiniui, dalyvavusiam nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose ir nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio, bus teikiama tikslinga 20-ies konsultacinių pamokų trukmės mokymosi pagalba.

Didesnis egzaminų pasirinkimas

Kaip jau įprasta, 4, 8, II ir IV gimnazijos klasėse bus vykdomi išoriniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Ypatingi pokyčiai laukia trečiokų gimnazistų. Numatoma, kad nuo šių metų keisis egzaminų organizavimo tvarka. Pakeitus tvarką, numatoma, kad trečioje gimnazijos klasėje mokiniai laikys tarpinius dalykų patikrinimus, kurių įvertinimas bus įskaičiuojamas į brandos egzamino balą. Nelaikius tarpinio patikrinimo, nebus galima laikyti VB egzamino. Šiemetiniai trečiokai nebeturės galimybės rinktis mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų – visi egzaminai bus valstybiniai.  Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybiniai egzaminai bus organizuojami dviem lygiais (A ir B) pagal mokinio pasirinktą mokytis dalyko bendrąjį ar išplėstinį kursą.

Mokiniai turės didesnį egzaminų pasirinkimą: bus organizuojami nauji inžinerinių technologijų, filosofijos, ekonomikos ir verslumo valstybiniai brandos egzaminai. Kad gautų brandos atestatą, šiemetiniai trečiokai privalės išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (A arba B) valstybinį brandos egzaminą ir dar bent vieną valstybinį brandos egzaminą; be lietuvių kalbos ir literatūros (A arba B) brandos egzamino, galės laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus, galės atlikti brandos darbą, kuris nėra prilyginamas brandos egzaminui.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!