Pagėgių valdantieji sumanė užčiaupti stiprėjančią opoziciją?

2016-02-03, Stasys BIELSKIS
Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos atstovų vieta posėdžių salėje – stalo gale.
Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos atstovų vieta posėdžių salėje – stalo gale.

Praėjusį ketvirtadienį, sausio 28-ąją, vykusiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje vėl neišvengta kritikos valdančiosios daugumos atžvilgiu ir kraštutinių priemonių. Kai Tarybos posėdyje buvo priimamas sprendimas dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento priedo pakeitimo, visi aštuoni Tarybos opozicijos atstovai balsavo „prieš“, o po to visam likusiam posėdžio laikui paliko salę. Pastarasis sprendimas darbotvarkėje buvo 16-asis, tad kiti 17 sprendimų projektų buvo svarstomi ir priimami opozicijos atstovams nedalyvaujant.

Skundas Vyriausybės atstovei

Nors Tarybos posėdyje dalyvavo ir Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, neprotestavusi tokio sprendimo priėmimui, kitą dieną, sausio 29-ąją, Tarybos narys (opozicijos lyderis) Edgaras Kuturys parašė ir išsiuntė jai skundą „Dėl Tarybos sprendimo, ribojančio Tarybos narių teises bei pažeidžiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo principus“.

„2016 metų sausio 28 dieną Pagėgių savivaldybės taryba posėdyje (dauguma - 11 „už“) sprendimu Nr. T-16 patvirtino Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus (mažuma - 8 buvo „prieš“), kuriais apribojo Tarybos nario teises, numatytas LR vietos savivaldos įstatyme, - teigiama skunde Vyriausybės atstovei. - Įstatymo 24 straipsnyje „Savivaldybės tarybos nario teisės“ išaiškinta: „Reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt., savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus, dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai, jungtis į frakcijas reglamento nustatyta tvarka“.

E. Kuturio manymu, valdančiųjų dauguma Tarybos reglamento pakeitimais nustatė neproporcingus ir neparemtus jokia logika reikalavimus, t. y. per 30 sekundžių Tarybos nariui užduoti klausimą projekto teikėjui, minutę laiko pasisakyti, ir tai tik dviem „už“ bei dviem „prieš“, nebeleisti kalbėti frakcijų ar opozicijos vardu, dalyvauti diskusijose, pateikti pastabas, kalbėti dėl vedimo tvarkos ir kt.

Opozicijos atstovai pasipiktinę, kad reglamente nenustatyta, kaip Tarybos narys gali rengti Tarybos sprendimus, kadangi šis galiojantis reglamentas leidžia daugumai tyčiotis ir neleisti registruoti Tarybos sprendimų projektų dėl formalių reikalavimų - nėra administracijos specialistų suderinimų, nors jų nebūna darbe, arba formaliai pasakoma, kad ne taip parengtas sprendimo projektas ir taip atsisakoma juos registruoti.

Pažeidžiami pagrindiniai įstatymo principai?

Be to minimas Tarybos sprendimas, E. Kuturio nuomone, pažeidžia LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda:  atstovaujamosios demokratijos, savivaldybės tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas. Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas, savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumą savivaldybės tarybai. Savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai turi būti grindžiami įstatymais, Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimais, atsakingumu savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams bei visai savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams - turi būti aiškūs ir suprantami gyventojams, kurie tuo domisi. Jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma. Gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.

Skunde Vyriausybės atstovei Tauragės apskrityje rašoma, kad šiuo Pagėgių politikų sprendimu pažeidžiami praktiškai visi principai, kadangi Tarybos nariams bus neįmanoma įgyvendinti savo teisių ir pareigų, numatytų įstatyme, nekalbant abstrakčiai apie demokratijos buvimą ir puoselėjimą, veiklos skaidrumą. Toks reglamentas tik ribotai leidžia (dviems Tarybos nariams „už“ ir dviems „prieš“) pasisakyti, nors pagal įstatymą visi Tarybos nariai turi teisę tai daryti. Ir tai pažeidžia principą būti atskaitingiems rinkėjams bei visai bendruomenei. Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi.

E. Kuturys kreipiasi į Vyriausybės atstovę: „Atsižvelgiant tik į kai kuriuos šiame skunde nurodytus įstatymo pažeidimus, analizuojant kitų savivaldybių tarybų veiklos reglamentus prašome Jus imtis teisinių priemonių įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje atstovaujamosios demokratijos principą ir vadovaujantis LR administracinės priežiūros įstatymu įpareigoti Savivaldybės tarybą pakeisti veiklos reglamentą vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu, ar kreiptis į teismą su skundu dėl išaiškinimo“.

Kodėl neveikia Etikos komisija?

Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos lyderis taip pat paprašė Vyriausybės atstovės teisinėmis priemonėmis atkreipti Savivaldybės tarybos dėmesį dėl neveikiančios Tarybos Etikos komisijos.

Ir prašė įpareigoti Tarybą priimti reikalingus teisės aktus, kadangi pažeidžiami Vietos savivaldos įstatymo reikalavimai.

Opozicijos atstovų mintys

Pasipiktinę tokiu valdančiosios daugumos akibrokštu opozicijos atstovai išsakė gana griežtas savo mintis.

Remigijus Kelneris (Lietuvos valstiečių ir žalųjų sąjunga): „Šiuo klausimu aš nutariau balsuoti ir balsuosiu prieš. Manau tą padarys daugelis, kurie galvoja apie demokratiją“.

Eugenijus Dargužas (Lietuvos socialdemokratų partija): „Visuomenė vis mažiau turi galimybių mus išgirsti, o pakeitę Tarybos posėdžių veiklos tvarką valdantieji nori visiškai opoziciją užčiaupti“.

Edvinas Krikščiūnas (Darbo partija): „Liaudies patarlė teigia, kad ginčuose gimsta tiesa. Todėl mes ir renkamės čia, kad ne tik kilnotume ranką, bet spręstume klausimus, problemas. Aš esu senas politikas ir dalyvavau politinėje veikloje nuo nepartinio bloko dar senais laikais, kai visi kėlė ranką ir viskas buvo gerai. Priimdami tokį sprendimą mes einame ne į priekį, ne į demokratiją, bet grįžtame atgal. Šiandieninis valdančiųjų politinis supratimas - kas gali paneigti, kad jis yra nekvalifikuotas. Manau, kad tarp valdančiųjų yra puikių politikų, bet jie kažkodėl tai eina pasroviui ir į viską žiūri abejingai. Jeigu tokiu keliu partija eis ir toliau, ji greičiausiai grius iš vidaus“.

Vida Gečienė (Darbo partija): „Pritariu kolegų nuomonei ir noriu pasakyti, kad Pagėgiuose demokratijos nėra ir iš tikrųjų bandoma užčiaupti visus“.

E. Kuturys (Darbo partija): „Kitose savivaldybėse vienam klausimui svarstyti skiriama net iki 30 minučių, leidžiama kalbėti net iki 7 minučių. Replikuoti galima ne tik prieš balsavimą, bet ir po, yra išleistos rekomendacijos, kaip turėtų vykti sprendimų svarstymai. O Pagėgiuose tik ir ieškoma, kaip nutildyti oponentus. Niekas neatsako tiesiai, kodėl iškilo būtinybė trumpinti laiką, lyg Pagėgiuose Tarybos posėdžiai vyktų visą dieną“.     


Straipsnio komentarai

spp2016-02-04
opozicijai priklauso kontrolės pirmininko postas, kuris gali klausti, domėtis viskuo,bet gerbemuoji Gražina kaip kontrolės komisijos pirmininkė nesugebėjo surengti nei vieno posėdžio ar reikia dar kažką sakyti... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
patyres2016-02-04
Taigi - Pagegiu savivaldybe turi buti panaikinta. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-02-03
vėl hipodromo šlavėjas atkopdamas rinko nuorūkas ir iš lūpdažių pėdsakų alchemino ateitį... kokie valdantieji kokia opozicija? ten tik vaivorykštinis garbėtroškinis apsiseilėjusių paradas Komentaras patinka Komentaras nepatinka