Rajono mokinių sporto žaidynių grožis, jėga ir dar šis tas

2018-06-02

Šilutės rajono mokinių VII žaidynės, vykusios miesto stadione gegužės 22-23 dienomis, laimėjo Pamario pagrindinės mokyklos komanda (pagrindinių mokyklų grupė) ir Šilutės pirmosios gimnazijos rinktinė (gimnazijų gr.). Jėgas išmėgino 292 kaimo ir miesto mokyklų sportininkai. Komandos nugalėtojos, prizininkės, skambant maršams, apdovanotos taurėmis, medaliais, diplomais. Žaidynes, skirtas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui, surengė Šilutės sporto mokykla (direktorius Aivaras Lileikis).

Organizacija ir tvarka

Žaidynės rengiamos kas antri metai. Gimnazijoms ir pagrindinėms mokykloms – atskira įskaita. Šiemet žaidynių programą sudarė 6 rungtys: tinklinis (4x4), krepšinis (3x3), futbolas (7x7), kombinuota estafetė (8), žiedų mėtymas (4). Gimnazijų komandų garbę gynė 126 sportininkai, pagrindinių  mokyklų – 166. Gegužės 22 dieną varžėsi 8 pagrindinių mokyklų rinktinės, kitą dieną – 5 gimnazijų komandos. Žaidynes atidarė sporto mokyklos direktorius A. Lileikis. Lietuvos trispalvę iškėlė praėjusių žaidynių čempionai, Pamario pagrindinės mokyklos ir Šilutės pirmosios gimnazijos atstovai. Muzikinį renginio foną kūrė V. Stoškaus komanda. Žaidynių sekretorės pareigas ėjo L. Stančiauskienė, teisėjavo sporto mokyklos treneriai, futbolo turnyrą vedė V. Augustinavičius, merginų tinklinio – D. Černeckytė, žiedų mėtymo – A. Sakalienė.

Žiedų valdovės

Žiedų mėtymas iš 5 metrų atstumo į lentą su trimis eilėmis medinių pakabų, pažymėtų skaičiais – žaidynių naujovė. Komandą sudarė dvi merginos ir du vaikinai. Buvo atliekamos trys metimų serijos. Žiedų skaičius – 8. Net žiūrovai norėjo pabandyti užmesti plastmasinį žiedą ant pakabos su didžiausiu skaičiumi - 8. Anot teisėjos A. Sakalienės, kai kurios mergaitės buvo taiklesnės už vaikinus. M. Jankaus pagr. mokyklos septintokė Kamilė Stankutė surinko net 70 taškų. Kamilė – lengvaatletė, pamėgusi barjerinį bėgimą. Ji yra laimėjusi ir smiginio varžybas. Taip pat gerai žiedus mėtė ir pirmosios gimnazijos atstovė Dija Jasaitė, surinkusi 64 taškus. Ji irgi bėgikė.

Tarp pagrindinių mokyklų žiedų mėtymo varžybas laimėjo Juknaičių komanda – 160 tšk. II vietą užėmė M. Jankaus pagr. mokyklos rinktinė – 138 tšk., III – Vilkyčiai – 120 tšk. Tolimesnė komandų rikiuotė: Katyčiai – IV v., 118 tšk., Pamario pagr. mokykla – V v., 110 tšk., Kintai – VI v., 108 tšk., Usėnai – VII v., 94 tšk., Saugų J. Mikšo pagr. mokykla – VIII v., 82 tšk.

Gimnazijų komandų žiedų mėtymo čempionai – Žemaičių Naumiesčio ekipa surinko 168 tšk. Antroji – pirmosios gimnazijos – 126 tšk., trečioji – Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos – 74 tšk., ketvirtoji – Vydūno gimnazijos – 70 tšk., penktoji – Vainuto gimnazijos – 68 tšk.

Fut­bo­lą ge­riau­siai žai­dė fut­bo­lo tre­ne­rių auk­lė­ti­niai

Tarp pa­grin­di­nių mo­kyk­lų (8 ko­man­dos) fi­na­le Pa­ma­rio pagr.mo­kyk­los ko­man­da šven­tė kuk­lią per­ga­lę prieš Sau­gų J. Mik­šo pagr. mo­kyk­los fut­bo­li­nin­kus – 1:0. III vie­tą už­ėmė usė­niš­kiai po bau­di­nių nu­ga­lė­ju­si M. Jan­kaus pagr.mo­kyk­los vai­ki­nu­kus – 2:1. Kin­tiškiai, įvei­kę Ka­ty­čių pagr.mo­kyk­los ko­man­dą re­zul­ta­tu 3:0, ten­ki­no­si V vie­ta, VI – Ka­ty­čiams, VII – Juk­nai­čiams, o Vil­ky­čių ko­man­da bu­vo dis­kva­li­fiuo­ta.

Pen­kios gim­na­zi­jų ko­man­dos žai­dė ra­tų sis­te­ma. Rung­ty­nių lai­kas – vie­nas 10-ies mi­nu­čių kė­li­nu­kas. Pa­jė­giau­sia bu­vo pir­mo­sios gim­na­zi­jos rink­ti­nė, per ket­ve­rias rung­ty­nes įmu­šu­si 8 įvar­čius, o sa­vo var­tus iš­sau­go­ju­si „sau­sus“. Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Vy­dū­no gim­na­zi­jos eki­pa, bron­zos – nau­mies­tiš­kiai. Vai­nu­tiš­kiai už­ėmė IV vie­tą, švėkš­niš­kiai – V. Ko­man­dos pri­zi­nin­kės sa­vo gre­to­se tu­rė­jo dau­giau­siai fut­bo­lo tre­ne­rių auk­lė­ti­nių. Jie ir dik­ta­vo žai­di­mo tem­pą

Mer­gi­nų tin­kli­nio fa­vo­ri­tės – Vil­ky­čių ir Že­mai­čių Nau­mies­čio ko­man­dos

Tin­kli­nio var­žy­bos vy­ko aikš­te­lė­se pa­lei Šy­šą, o ne sta­dio­ne. Žai­dė tik mer­gi­nos. Pa­grin­di­nių mo­kyk­lų rung­ty­nė­se dėl I vie­tos  Vil­ky­čių ket­ve­riu­kė nu­ga­lė­jo Kin­tų eki­pą – 25:12. Kin­tiš­kės li­ko ant­ros. III vie­tą už­ėmė Usė­nų tin­kli­nin­kės, įvei­ku­sios Ka­ty­čių ko­man­dą – 25:18. To­li­mes­nė ko­man­dų ri­kiuo­tė: Ka­ty­čiai – IV v., Pa­ma­rio pagr. mo­kyk­la – V v., Juk­nai­čiai – VI v., M. Jan­kaus pagr. mo­kyk­la – VII v.

Gim­na­zi­jų ko­man­dų var­žy­bo­se per­ga­lin­gai žen­gė Že­mai­čių Nau­mies­čio gim­na­zis­tės, ne­tu­rė­ju­sios sau ly­gių kon­ku­ren­čių. Nau­mies­tiš­kės įvei­kė pir­mo­sios gim­na­zi­jos rink­ti­nę re­zul­ta­tu 25:11, švėkš­niš­kes – 25:5, vai­nu­tiškes – 25:10, Vy­dū­no gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nes – 25:10. Pas­ta­ro­sioms įteik­ti si­dab­ro me­da­liai. III vie­tą už­ėmė Vai­nu­to gim­na­zi­jos ko­man­da, IV – pir­mo­ji gim­na­zi­ja, V – Švėkš­nos „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ko­man­da.

Krep­ši­nis – am­bi­ci­jų ka­ras, ali­nan­čios ko­vos

Pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ko­man­dų var­žy­bas lai­mė­jo M. Jan­kaus pagr. mo­kyk­los eki­pa, II-III vie­tas už­ėmė Pa­ma­rio ir Ka­ty­čių pagr.mo­kyk­lų ko­man­dos, ap­len­ku­sios Vil­ky­čių, Sau­gų, Usė­nų, Kin­tų, Juk­nai­čių eki­pas. At­kak­liai ko­vo­jo ir mer­gai­čių ko­man­dos. Staig­me­ną pa­tei­kė usė­niš­kės, iš­ko­vo­ju­sios I vie­tą, II-III vie­tas už­ėmė Pa­ma­rio ir Kin­tų pagr. mo­kyk­lų ko­man­dos, ket­vir­ta – Ka­ty­čių ko­man­da.

Gim­na­zi­jų vai­ki­nų ko­man­dų var­žy­bas už­tik­rin­tai lai­mė­jo fa­vo­ri­te lai­ky­ta Vy­dū­no gim­na­zi­jos rink­ti­nė, ku­rios gar­bę gy­nė jau ži­no­mi spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai Eri­kas Mi­ku­žis, Do­vy­das Rim­kus ir Ma­rius Stul­gins­kas. Jie nu­ga­lė­jo vai­nu­tiš­kius – 10:5, švėkš­niš­kius – 9:3, nau­mies­tiškius – 7:3, pir­mo­sios gim­na­zi­jos ko­man­dą – 11:3. Kai­mo gim­na­zi­jų krep­ši­nin­kai la­biau klio­vė­si jė­ga, at­kak­lu­mu, o Vy­dū­no gim­na­zi­jos vai­ki­nai žai­dė tech­niš­kes­nį krep­ši­nį, gud­rau­da­mi, nau­do­da­mi de­ri­nu­kus. II vie­tą už­ėmė Vai­nu­to ko­man­da, III – pir­mo­sios gim­na­zi­jos eki­pa. Pas­ta­ro­ji taip pat pa­jė­gi, ta­čiau gal pri­trū­ko fi­zi­nės iš­tver­mės, ko­vin­gu­mo. IV-V vie­tas už­ėmė Že­mai­čių Nau­mies­čio ir Švėkš­nos ko­man­dos. Mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­dų nu­ga­lė­to­ja ta­po pir­mo­sios gim­na­zi­jos rink­ti­nė (3 per­ga­lės), II-III vie­tas už­ėmė Vy­dū­no ir Vai­nu­to gim­na­zi­jų ko­man­dos, IV vie­ta te­ko švėkš­niš­kiams.

Va­rė ka­muo­lius, bė­go ne­ši­ni vė­lia­vo­mis

Kom­bi­nuo­ta es­ta­fe­tė – vie­nas ra­tas sta­dio­no bė­gi­mo ta­ku (400 m.), pa­ei­liui va­rant po 50 met­rų krep­ši­nio, fut­bo­lo ka­muo­lius ir žo­lės rie­du­lio ka­muo­liu­ką laz­da, o fi­ni­šuo­jant su pe­ties aukš­ty­je iš­kel­to­mis Lie­tu­vos vė­lia­vo­mis. Ta­ke lenk­ty­nia­vo po dvi ko­man­das. Fut­bo­lo ka­muo­lio ir žo­lės rie­du­lio ka­muo­liu­ko va­ry­mas vy­ko sla­lo­mo tra­sa.   Pir­mą­ją žai­dy­nių die­ną per pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ko­man­dų var­žy­bas grei­čiau­sia bu­vo Kin­tų ko­man­da. Jos lai­kas – 1:38,95 min. II-III vie­tas už­ėmė Ka­ty­čių ir Pa­ma­rio pagr. mo­kyk­los ko­man­dos.

Ki­tą die­ną su­dė­tin­gą kom­bi­nuo­tą es­ta­fe­tę pa­kei­tė įpras­tas es­ta­fe­ti­nis bė­gi­mas (4x100). Pa­si­ta­ri­me vie­ni kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai pa­kei­ti­mui pri­ta­rė, ki­ti – ne. Že­mai­čių Nau­mies­čio gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Vi­li­ja Par­na­raus­kie­nė sa­ke, jog var­žy­bų die­ną ne­de­rė­tų keis­ti žai­dy­nių pro­gra­mos. Nau­mies­tiš­kiai at­va­žia­vo da­ly­vau­ti kom­bi­nuo­tos es­ta­fe­tės var­žy­bo­se, tam ruo­šė­si, na­muo­se pa­li­ko leng­va­at­le­čius bė­gi­kus. Mo­ky­to­jos nuo­mo­ne, dėl to su­ma­žė­jo gim­na­zi­jos rink­ti­nės ga­li­my­bės. O es­ta­fe­tę grei­čiau­siai bė­go pir­mo­sios gim­na­zi­jos ko­man­da, įvei­ku­si dis­tan­ci­ją per 53,2 se. II-III vie­tas už­ėmė Švėkš­nos „Sau­lės“ ir Vy­dū­no gim­na­zi­jų bė­gi­kai. Nau­mies­tiš­kiai li­ko ket­vir­ti, penk­ti – vai­nu­tiškiai.

Vir­vę trau­kė griu­vi­nė­da­mi

Vir­vės trau­ki­mo ko­man­dą su­da­rė 4 vai­ki­nai ir 3 mer­gi­nos. Tarp pa­grin­di­nių mo­kyk­lų stip­riau­si bu­vo kin­tiš­kiai, nu­tem­pę Ka­ty­čių ko­man­dą, ku­ri kė­lė į vir­šų si­dab­ro me­da­lius. Bron­zos me­da­liai įteik­ti Pa­ma­rio pagr.mo­kyk­los ko­man­dai, juk­nai­tiš­kiai li­ko ket­vir­ti, Vil­ky­čių ko­man­da penk­ta, Sau­gos – šeš­ti, Usė­nai – sep­tin­ti, M. Jan­kaus ko­man­da – aš­tun­ta. Tarp gim­na­zi­jų rink­ti­nių nu­ga­lė­jo nau­mies­tiš­kiai, II-III vie­tas už­ėmė Vai­nu­to ir Švėkš­nos „Sau­lės“ gim­na­zi­jų ko­man­dos, Vy­dū­no gim­na­zi­jos ko­man­da ket­vir­ta, pir­mo­sios gim­na­zi­jos ko­man­da penk­ta. Be­je, dėl III vie­tos te­ko pa­kar­to­ti­nai „pa­si­dras­ky­ti“ Švėkš­nos ir Ši­lu­tės gim­na­zi­jų ko­man­doms. Švėkš­niš­kiai lai­mė­jo abi dvi­ko­vas.

Ko­man­dų ri­kiuo­tė

Rung­ties nu­ga­lė­to­jai į ko­man­dos tau­pyk­lę įdė­da­vo 21 taš­ką, už­ėmę II vie­tą – 19 tšk., III – 18 tšk., IV – 17 tšk. ir t. t. Tarp pa­grin­di­nių mo­kyk­lų di­džiau­sią taš­kų der­lių su­rin­ko Pa­ma­rio pagr. mo­kyk­los (kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Č. Nor­man­tas, A. Ma­li­naus­kas, R. Lu­ko­šius) ko­man­da – 127 tšk. Pa­ma­riš­kiai ap­gy­nė čem­pio­nų ti­tu­lą, lai­mė­tą prieš dve­jus me­tus. Į II vie­tą iš­ko­pė Kin­tų ko­man­da (L. Lei­ku­vie­nė) – 124 tšk. III vie­tą už­ėmė šau­niai pa­si­ro­dę Ka­ty­čių (D. Plai­pie­nė) ko­man­da – 122 tšk. To­li­mes­nė ko­man­dų ri­kiuo­tė: Usė­nai (R. Mi­kel­ke­vi­čie­nė, V. Ur­ba) – IV v., 114 tšk., M. Jan­kaus pagr.mo­kyk­la (I. Vi­liū­nie­nė) - V v., 101 tšk., Juk­nai­čiai (N. Šve­die­nė, A. Si­lius) – VI v., 93 tšk., Vil­ky­čiai (B. Muls­kis) – VII v., 88 tšk., Sau­gų J. Mik­šo pagr.mo­kyk­la (N. Un­drai­tie­nė) – VIII v., 78 tšk. Kaip ma­to­me, ko­man­dos itin stip­riai vie­na nuo ki­tos ne­atit­rū­ko, ko­vo­ta at­kak­liai.

Tarp gim­na­zi­jų rink­ti­nių ge­riau­siai, kaip ir prieš dve­jus me­tus, pa­si­ro­dė Ši­lu­tės pir­mo­sios gim­na­zi­jos (V. Kir­ja­no­vas, R. Drun­gi­las) ko­man­da – I vie­ta, 133 tšk. Vy­dū­no gim­na­zi­ja (R. Ju­nu­tis, K. Šer­nius) – II v., 130 tšk., Vai­nu­to gim­na­zi­ja (A. Burz­džius, B. Čės­nie­nė) – III v., 123 tšk., Švėkš­nos „Sau­lės“ gim­na­zi­ja (A. Ur­mu­le­vi­čius, D. Gre­vie­nė) – IV v., 120 tšk., Že­mai­čių Nau­mies­čio gim­na­zi­ja (V. Par­na­raus­kie­nė, B. Ga­li­naus­kie­nė) – V v., 115 tšk.

Ne tik eu­fo­ri­ja

Dvi sau­lė­tos var­žy­bų die­nos sta­dio­ne, daug jau­nų šyp­se­nų, ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, ori­gi­na­lios for­mos me­da­lių bei tau­rių spin­de­sys, mu­zi­kos mar­šai, pa­ly­dė­ję žai­dy­nių pa­baig­tu­ves – aki­vaiz­dus eu­fo­ri­jos trium­fas. Bet te­ko nu­girs­ti ir ki­to­kių pa­ste­bė­ji­mų, kad mo­kyk­lo­se ne vi­sus pa­vyks­ta iš­ju­din­ti spor­tuo­ti, kū­no kul­tū­ros įskai­tos ne­bė­ra, da­lies mo­ki­nių fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas sil­pnas. Spor­tas ne­bė­ra vie­nin­te­lis jau­ni­mo dė­me­sio už­ka­riau­to­jas. Kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai re­mia­si pa­čiais ak­ty­viau­siais spor­tuo­jan­čiais auk­lė­ti­niais, ku­ri pir­mi ir žai­di­muo­se, ir leng­vo­jo­je at­le­ti­ko­je. To­dėl žai­dy­nė­se da­ly­viams ne­bu­vo ri­bo­ja­mas rung­čių pa­si­rin­ki­mas.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!