Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė – nuo liepos 2 d.

2018-06-13, am.lt

Jau nuo liepos 2 iki rugpjūčio 31 d. miškų savininkai ir valdytojai gali pasinaudoti Europos Sąjungos parama, laukiama paraiškų  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas, pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas – būtent šioms veikloms pareiškėjai gali tikėtis finansinės paramos. Pareiškėjais gali būti tiek privačių, tiek valstybinių miškų valdytojai.

Maksimali suma vienam projektui gali siekti iki 50 tūkstančių eurų, o per visą programinį laikotarpį – 200 tūkstančių eurų, Jeigu pareiškėjas ketina ugdyti jaunuolynus jam mokama vienkartinė kompensacinė išmoka – 197 eurai už hektarą. Kitoms veikloms maksimalus paramos intensyvumas – 90 procentų. Pareiškėjas taip pat privalo užtikrinti, kad turi pakankamai lėšų projektui  finansuoti iki paramos gavimo – tai gali būti skolintos arba nuosavo lėšos.

Visos paraiškos vertinamos balais. Pavyzdžiui 25 balai suteikiami, jeigu paraišką pateikia privataus miško savininkas arba kooperatyvas, kuriam priklauso miškų savininkai. Taip pat 20 balų skiriama jeigu ketinama tik ugdyti jaunuolynus. Jeigu projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 10 balų. Minimalus balų skaičius, kuri pareiškėjas privalo surinkti, siekdamas ES paramos,  – 30 balų, didžiausias – 100 balų.  

Norintieji gauti paramą miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo veiklai turėtų nepamiršti, kad su šia veikla susiję darbai remiami, tik jeigu jie numatyti vidinės miškotvarkos projekte pagal nustatyta tvarka patvirtintą gamtotvarkos planą.

Pareiškėjai, siekiantys paramos nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymui  į vietinių medžių rūšių medynus privalo suprojektuoti darbus miško želdinimo ir žėlimo projekte.

Jeigu vykdoma nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus veikla, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu būtina pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus

Projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma. Pabrėžtina, kad įvykdyti jaunuolynų ugdymo kirtimus ir pateikti mokėjimo prašymą privaloma per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?